HIV AND YOUR BODY 2019

Ve dnech 25 a 26. září 2019 se v Amsterdamu konala konference HIV AND YOUR BODY 2019, které se zúčastnili i 2 zástupci ČSAP a 2 zástupci slovenské organizace Dom svetla Slovensko.

Jednalo se o 10. výroční setkání tohoto typu za účasti cca 120 zástupců a aktivistů organizací a institucí z oblasti HIV (pacientských, komunitních nevládních organizací, zdravotníků) z regionu Evropy včetně východních zemí mimo EU. Seminář byl organizovaný farmaceutickou firmou Gilead, která se významně podílí na produkci léčiv pro lidi žijící s HIV resp. koinfekcemi s HIV (např. HCV atd.) mající i použití pro prevenci HIV infekce.

Program setkání nabídl formát plenárních schůzí, panelových diskuzí, individuálních příběhů a výpovědí pacientů, a také edukativní sekce na 2 základní témata – fyzický zdravotní stav a duševní zdraví.

Programová náplň byla připravena mezinárodní skupinou expertů složenou z profesionálů z příslušné oblasti zdravotnictví, farmacie i předních aktivistů komunitních (např. EATG-European Aids Treatment Group).

Toto setkání v úvodu konstatovalo historický posun v léčbě a prevenci HIV vyplývající ze současné situace tj. účinné léčby HIV včetně koinfekcí, která může zajistit neinfekčnost lidí HIV pozitivních, efektivně léčených (U=U, „Undetectable=Untrasmittable“ tj. virová nálož příslušným testem nezjistitelná =nepřenosnost HIV na jiné, viz TasP–„Treatment as Prevention“, tj léčba jako prostředek prevence). V současné době rovněž existují léčiva použitelná pro prevenci HIV u obecné populace – hlavně v situacích zvýšeného rizika nákazy. Také pokračují na různých výzkumných úrovních snahy o eliminaci HIV.

Going the full 360“ bylo heslem setkání, což odkazuje na známou strategii vytyčenou UNAIDS v r. 2013 se snahou dostat epidemii HIV pod kontrolu:

90-90-90 (90% lidí s HIV bude diagnostikováno, tj. budou o své infekci vědět, 90% bude léčeno co nejefektivněji a 90% takto léčených dosáhne tzv. virové suprese = nezjistitelné množství viru potvrzené příslušným krevním testem. Tento ambiciózní cíl byl rozšířen o další 90%, aby se tak kruh uzavřel (360 stupňů) – a znamená dosažení u HIV pozitivních dlouhodobého dobrého zdravotního stavu a dožití jako u jiných chronických onemocnění, tedy dobrou perspektivu stárnutí.

K dosažení cíle 90-90-90 je v mnoha oblastech regionu dlouhá cesta. Positivním příkladem byla prezentace holandského lékaře. K dosažení tohoto cíle a transformace HIV v chronický zdravotní stav realizovali např. zdravotní pojištění pro všechny, provádějí určování tzv. Patient´s value = vyhodnocení poměru zdravotních výsledků pacienta a nákladů na jejich provedení za účelem dosažení dobrého a udržitelného zdravotního stavu. Naopak lékařka z Turecka poukázala na problémy s diagnostikováním, na diskriminaci a přetrvávající stigma ohrožené populace (např. LGBT). Součástí snah o úspěšnost těchto cílů je ekonomická stránka, zejména počáteční finanční náročnost.

Italský lékař Giovanni Guaraldi již léta poukazuje na specifický přístup k těm, kteří žijí s HIV po desetiletí a jsou poznamenáni dobou bez anti-HIV léčiv, resp. obdobím prvních antivirotik (AZT-monoterapie, duální terapie NRTIs atd.) mající z tohoto období značné zdravotní újmy trvalého charakteru, i dílem toxicity prvních anti-HIV léčiv (neuropatie, onemocnění ledvin, neuro-kognitivní potíže, postižení svalů, kostí, pohybového aparátu, úbytek hmotnosti atd.). Právě u těchto pacientů zdůrazňuje multi-disciplinární péči, holistický přístup, neboť tito pacienti, na rozdíl od mladších léčených po době HAART (1997 – „Highly Active Antiretroviral Treatment“ – účinnější kombinace anti-HIV léků), trpí řadou chronicit (srdeční, jaterní, ledvinová onemocnění), jsou ohroženi také onkologickými chorobami, trpí často poly-farmacií tj. užíváním řady různých léků a k tomu se přidružuje fenomén stárnutí s problémy zvýšené zranitelnosti, fyzické slabosti, invalidity.

Tento lékař stejně jako holandský lékař Kees Brinkman zdůrazňují individuální přístup k pacientovi založený na jeho informacích (PROs=Patient´s Reported Outcomes) a „multi-dimensional approach“ tj. péči namířenou k odhalování a sledování různých zdravotních rizik (kardiovaskulární, nefrotické, jaterní komplikace, záněty, fyzická slabost, pohybové, kognitivní, duševní problémy atd.), vše dávají dohromady v jisté „case study“ = studie průběhu léčby a zdravotního stavu pacienta s následným vyhodnocením pro léčbu.

Speciální sekce byly věnovány otázkám související s klesajícími fyzickými schopnostmi (dovednost, zručnost) a s interní kapacitou pacienta (soubor schopností, způsobilostí a výkonnosti jako jsou vitalita, zrak, sluch, náladovost, emocionalita, funkce poznávací atd.). Výše uvedené má spojitost hlavně s problémy stárnutí akcentované často izolací, úzkostí, materiální chudobou atd. Formát těchto sekcí kombinoval prezentace s diskuzí, výměnou zkušeností, činností ve skupinách s cílem nalezení doporučení, jak pomoci pacientům, aby zvládali léčbu, komunikaci se zdravotníky, orientovali se v medicínských údajích a zprávách a nastavili svůj životní styl co možná nejlépe ve směru udržitelné dobré zdravotní kondice.

Zdeněk

Vytvořeno 04.10.2019 SATO

Obrázek č. 138

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2019:

Setkání komunity

17.10.2019 od 18:00 hodin

PODROBNOSTI

Obrázek č. 143

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 141
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.