HIV a drogy - ChemSex

JAK SE UŽÍVÁNÍ DROG VZTAHUJE NA HIV?

  • Užívání drog je dalším faktorem v šíření infekce HIV. Sdílením injekčních stříkaček riskujete nákazu virem HIV a hepatitidou.
  • Užívání drog je také spojeno s vyšší sexuální aktivitou.
  • Užívání drog společně s alkoholem může být nebezpečné pro lidi, kteří užívají antiretrovirální léky (ARV).
  • U aktivních drogových uživatelů dochází často také k nedodržování doby užívání léků

APLIKACE A INFEKCE

HIV infekce se šíří snadno, pokud lidé sdílejí stříkačky, vatičky a další věci potřebné k užívání drog. Při sdílení těchto věcí také dochází k šíření hepatitidy B, hepatitidy C a dalších závažných onemocnění. Infikované krev se může dostat do injekční stříkačky a pak si jí aplikuje (při sdílení střííkačky) společně s drogou další uživatel. To je nejčastější způsob, jak se přenáší HIV při užívání drog, protože infikovaná krev jde přímo do krevního oběhu.

  • Chcete-li snížit riziko HIV a hepatitidy, nikdy sdílejte "nádobíčko" pro užívaní drog (stříkačky, vatičky, lžíce..), a dodržujte pravidelné mytí rukou.
  • Pokud možno vždy použijte novou injekční stříkačku.

Výměný injekční program

Některá města začala jehly měnit v rámci výměnných programů, aby byli čisté stříkačky a další materiály snadno dostupné pro uživatele drog (Harm reduction). Tyto programy jsou kontroverzní, protože někteří lidé si myslí, že podporují užívání drog. Nicméně, výzkum na výměnu jehel ukazuje, že to není pravda.Tam, kde jsou programy výměny jehel se více uživatelů drog zaregistrujte do léčebných programů.

Obrázek č. 19

Terénní program SANANIM,

Streetwork DROP IN

"No Biohazard" terénní program


Užívání drog a nechráněný sex

Pro mnoho lidí jdou drogy a sex ruku v ruce. Někteří uživatelé si na drogy vydělávají prostitucí, jsou známy i případy kdy uživatelé a uživatelky návykových látek vymění "sex za drogy".
Užívání drog, především pervitinu a alkoholu, zvyšuje šanci, že lidé při sexuálních aktivitách nepoužijí ochranu. Uživatelé drog také mívají více sexuálních partnerů. To zvyšuje jejich riziko nákazy virem HIV nebo jinou sexuálně přenosnou nemocí.


Léky a drogy

  • Je velmi důležité, aby se každá dávka ARV užívala ve stanovenou dobu. Lidé, kteří nedodržují pravidelné užívání ARV se mohou stát vůči lékům rezistentní. Užívání drog je spojeno s nedodržováním pravidoby užívání, což může také vést k selhání léčby.
  • Některé léky, které nepředepsal lékař mohou interagovat s ARV. Játra člověka odbourávají některé ARV, zejména inhibitory proteázy a nenukleosidové analogové inhibitory reverzní transkriptázy. Tyto ARV se špatně snáší pokud užíváte "rekreační drogy", včetně alkoholu. Játra člověka mohou pracovat pomaleji pokud užijete najednou ARV a rekreační drogy (např. extázy) - to může vést k vážnému předávkování (i smrtelnému).

Uživatelé metadonu musí konzultovat se svým poradcem množství jednotlivých dávek metadonu, jsou-li HIV pozitivní a užívající ARV.

Obrázek č. 138

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2019:

Setkání nově HIV+

9.12.2019 od 18:00 hodin

PODROBNOSTI

Obrázek č. 143

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 141
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.