Úvod do léčby

Tabulka s léky zde

Antiretrovirová léčba je doporučena pro všechny osoby infikované HIV ke snížení rizika progrese nemoci a k prevenci dalšího přenosu infekce HIV . Primárním cílem ART je snížení vysoké morbidity a mortality následkem infekce HIV. Maximální inhibice replikace HIV vede k virové supresi s počtem kopií HIV-1 RNA pod hladinu detekovatelnosti v plazmě a k regeneraci imunologických funkcí infikovaného jedince. Klinickým důsledkem je zlepšení kvality života, prodloužení života a signifikantně nižší riziko vzniku AIDS-definujících, ale také non-AIDS-definujících nemocí a stavů.

Míra regenerace imunitního systému a počtu CD4+ lymfocytů je v přímé korelaci s počtem CD4+ lymfocytů v době zahájení ART. Vysoký počet infikovaných, u kterých je zahájena ART při počtu CD4+ lymfocytů <350/μl ani po několika letech léčby nedosáhne počtu >500/μl. Neléčená infekce HIV s nekontrolovanou virémií nekompromisně vede k fatální fázi AIDS a přesvědčivě narůstá důkazů, že má za následek také signifikantně vyšší výskyt non-AIDS-definujících nemocí jako jsou kardiovaskulární komplikace, onemocnění ledvin, jater, neurologické komplikace a vyšší výskyt malignit .

Kritéria pro zahájení ART byla na základě observačních studií během let posouvána do časnějších stádií. Jednotlivá doporučení se však opírala o různě kvalitní studie a všeobecný názor nebyl zcela konzistentní. Jednoznačnou odpověď dala až multicentrická randomizovaná studie Strategic Timing of Antiretroviral Therapy (START) l. Studie statisticky prokázala jednoznačný benefit z časného zahájení ART i u pacientů asymptomatických, s vysokým absolutním počtem CD4+ lymfocytů >500 buněk/μl, a to jak v četnosti AIDS-definujících onemocnění, tak non-AIDS-definujících onemocnění. Nebyla zaznamenána ani vyšší míra nežádoucích účinků spojených s ART. Na druhé straně je třeba vzít v úvahu, že vedlejší účinky ART při dlouhodobém (celoživotním) užívání léčiv nejsou dostatečně definované a nemáme zatím k dispozici náležité množství relevantních údajů exaktně objasňujících tyto sekundární fenomény.

Obecné podmínky pro zahájení léčby:

Před zahájením ART je nutné

 • vyšetřit absolutní počet CD4+ lymfocytů, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, je vhodné provést konfirmační vyšetření s odstupem několika týdnů
 • vyšetřit počet kopií HIV-1 RNA /ml plazmy
 • zahájit profylaxi oportunních infekcí u pacientů s těžkým imunodeficitem (absolutní počet CD4+ lymfocytů <200/μl)
 • vysvětlit důležitost léčby a význam adherence
 • zhodnotit momentální dostupnost konkrétních léků na trhu.

Speciální podmínky pro zahájení léčby:

Před zahájením ART konkrétními léčivy a u pacientů s významnou komorbiditou musí být splněna některá další kritéria. Musí být k dispozici

 • vyšetření HLA B*57:01 při volbě ABC
 • vyšetření HIV-1 R5 tropismu při volbě MVC
 • případná antituberkulózní léčba podávaná
  při absolutním počtu CD4+ lymfocytů ≤100/μl: >2 týdny
  při absolutním počtu CD4+ lymfocytů 100-350/μl: >8 týdnů
  (vzhledem k možné progresi manifestní či reaktivaci latentní tuberkulózy
  v rámci syndromu imunitní obnovy [IRIS]).
 • myelosupresi způsobující léčiva užívaná u oportunních infekcí (mohou imitovat různé typy dřeňových útlumů coby důsledku pokročilé HIV infekce)

Akceptovatelná prodleva:

ART se obecně zahajuje po splnění výše uvedených podmínek. U oportunních infekcí, u nichž dosud neznáme kauzální léčbu (např. kryptosporidióza, mikrosporidióza, progresivní multifokální leukoencefalopatie), je třeba ART zahájit promptně, aby se co možná nejrychleji regenerovala imunitní odpověď. U některých (např. kryptokoková meningitida) je vhodnější zahájit léčbu oportunní infekce a s ohledem na možný vznik těžkého syndrom imunitní obnovy (IRIS) ART iniciovat s odstupem několika týdnů [10].

Antiretrovirotika podaná z indikace postexpoziční profylaxe a při pozdním záchytu infekce HIV před porodem se musí podat ihned, bez jakéhokoli prodlení, odklad zahájení léčby řádově v hodinách významně snižuje účinnost profylaxe [7].


Rady, které vám pomohou dodržovat léčbu

Promluvte si detailně o léčbě se svým lékařem. Budete se tak moci podílet na rozhodování o tom, jaký lék bude nejlépe vyhovovat vám a vašemu životnímu stylu.

V minulosti museli lidé užívat velké množství léků v různých dobách během dne, což způsobovalo řadu problémů - lidé si často nepamatovali, kdy mají lék užít nebo se jim nedařilo léčebný režim plně sloučit s jejich každodenním režimem. Nyní jsou léčebné postupy jednodušší, v některých případech stačí užívat jednu nebo dvě tablety denně.

Několik tipů a rad, které vám pomohou dodržovat léčbu

 • Všechny léky mají vedlejší účinky, které se však nemusí projevit u všech pacientů nebo se projevují jen v mírné formě a po pár týdnech vymizí. Je dobré předem vědět, jaké vedlejší účinky mohou nastat a léčbu při nich nepřerušovat. K získání potřebných informací využijte příbalový leták, kde najdete veškeré potřebné informace.
 • V dodržování léčby vám může pomoci i to, pokud si léky předem připravíte, například si je roztřídíte do krabičky na léky - budete tak mít připraveny správné dávky na každý den.
 • Někteří lidé uchovávají léky v koupelnové skříňce, kde je uvidí při ranní a večerní hygieně, a nezapomenou je tak užít.
 • Dobrým pomocníkem je rovněž mobilní telefon, kde si můžete nastavit na určitou dobu zvukové znamení jako upozornění.

Jak předcházet vzniku HIV rezistence

Rezistence představuje hlavní příčinu neúspěchu léčby: jejím následkem jsou léky méně účinné nebo dokonce neúčinkují vůbec.

Důslednost neboli vysoká míra dodržování léčby (nad 95%) nicméně dokáže významně snížit riziko vzniku rezistence. Naopak nedůsledná léčba s nepravidelným užíváním léků riziko vzniku rezistence zvyšuje.

K pochopení rezistence si musíte uvědomit, že vir HIV vytváří každý den miliardy nových kopií. Při takovém množství dochází k určitým chybám, což znamená že tyto kopie virů jsou od původních lehce odlišné. Hovoříme o nich jako o mutacích. Tyto mutace mohou změnit část virů, na něž mají působit antiretrovirotika a léčba je potom méně učinná. V takových případech hovoříme o rezistenci viru HIV vůči určitým lékům.

Tato rezistence může mít několik různých stupňů. Některé kmeny viru HIV mohou být vůči léku rezistentní zcela, jiné kmeny jen částečně. Rezistence má poté vliv ma účinnost léčby a může vést také k tomu, že léčba nebude úspěšná.

V době, kdy byla léčba HIV v počátcích, existovalo jen malé množství antiretrovirotik, proto léková rezistence významným způsobem omezovala možnosti léčby. Nyní máme k dispozici více než 25 licencovaných antiretrovirotik, přesto zůstává rezistence vážným problémem. Některé kmeny mohou být rezistentní na více než jeden lék.

Vznik rezistence

Malá důslednost při dodržování léčby vede k daleko větší replikaci viru HIV (vytváření kopií sebe sama). Vynechání dávek léku nebo nesprávné užívání může ovlivnit hladinu léku ve vašem těle. Pokud je tato hladina příliš nízká (tzv. suboptimální), nebude lék tak účinný, jak by mohl být, a virus HIV získá příležitost k dalšímu množení (replikaci).

Antiretrovirotika jsou nejúčinější proti standartnímu viru HIV, ale již nejsou tak účinné proti jeho mutacím. Některé mutace jsou neškodné, jiné však ne, a ty mohou ovlivnit účinnost vaší léčby. Mutované kmeny viru mohou být rezistentí vůči jednomu jednomu nebo více lékům, tedy čím větší počet mutovaných verzí vznikne, tím menší účinek má vaše léčba.

Testy pro zjištění rezistence

Ke zjištění rezistence na určitý lék se využívají testy krve, které dokážou zjistit přesně typ vašich mutací a jestli je vaše léčba účinná.
Léčba přestává být účinná pouze v případě specifických mutací, každý lék reaguje odlišně na různé typy mutací. Některé mutace mohou způsobovat rezistenci i na několik léků, a to i na léky, kterém vám nikdy nebyli předepsány. Tomuto stavu se říká zkřížená rezistence a může značně omezit možnosti vaší další léčby.

Antiretrovirotika jsou rozdělena do několika skupin a je možné si vytvořit rezistenci na většinu nebo dokonce všechna antiretrovirotika dané skupiy.

V současné době mají lékaři k dispozici řadu léků pro léčbu HIV. Řada z nich má lepší rezistentní profil, což znamená, že účinkují i při vzniku mutace viru HIV. Tyto léky přestávají účinkovat až v případě kombinace tří a více specifických mutací.

Testování na rezistenci se využívá především u pacientů, u kterých se plánuje zahájení nebo změna léčby, u těhotných a u pacientů, kteří mají detekovatelnou virovou nálož, i když užívají léky.

Obrázek č. 138

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2019:

Setkání komunity

17.10.2019 od 18:00 hodin

PODROBNOSTI

Obrázek č. 143

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 141
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.