Časná antiretrovirální léčba je pro HIV pozitivní osoby prospěšná

V rozsáhlé mezinárodní randomizované klinické studii bylo zjištěno, že pro HIV – pozitivní jedince je riziko rozvoje AIDS či jiné závažné nemoci podstatně nižší, pokud začnou s antiretrovirální léčbou ještě v době, kdy je počet CD4+ buněk, jakožto klíčového měřítka zdraví imunitního systému, vyšší, než když čekají až počet CD4+ buněk v jejich krvi klesne na nižší úroveň. Spolu s výsledky z předešlých studií, které ukázaly, že antiretrovirální léčba snížila riziko přenosu HIV na nenakažené sexuální partnery, tato zjištění podporují vhodnost této léčby pro všechny nakažené virem HIV.

Nová zjištění pocházejí ze studie zvané Strategické načasování antiretrovirální léčby (Strategic Timing of AntiRetroviral Treatment – START), první velkoplošné randomizované klinické studie, která prokázala výhody brzké antiretrovirální léčby u HIV – pozitivních jedinců. Primární financování studie START poskytl Národní institut pro alergie a nakažlivé nemoci (National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID), součást Národního institutu pro zdraví (National Institutes of Health). Ačkoli bylo v plánu ve studii pokračovat až do konce roku 2016, na základě předběžné revize průběžných dat nezávislou komisí pro bezpečný monitoring (independent and safety monitoring board - DSMB) bylo doporučeno oznámit výsledky předčasně.

„V současnosti máme v ruce přesvědčivý důkaz, že časný start antiretrovirální léčby je oproti pozdějšímu započetí pro zdraví HIV – pozitivních lidi významným přínosem,“ tvrdí Ředitel NIAID Anthony S. Fauci, M.D. „Časná terapie navíc přináší dvojí benefit, vedle pozitivního vlivu na zdraví jednotlivců je to také snížení jejich virové nálože, jenž znamená zmírnění rizika přenosu HIV na ostatní. Tato zjištění budou mít globální důsledky pro léčbu HIV.“

„Je to podstatný milník ve výzkumu HIV,“ řekl Jens Lundgren, M.D. z Kopenhagenské univerzity a jeden ze spolupředsedajících studie START. „Máme teď silné důkazy, že časná léčba je pro HIV – pozitivní osoby prospěšná. Podle současných výsledků by měli léčbu podstupovat všichni, bez ohledu na to, jakou mají hladinu CD4+ buněk“.

Studie START, plošně započatá v březnu 2011, byla uskutečněna Mezinárodní sítí strategických iniciativ pro Globální studie HIV (International Network for Strategic Initiatives in Global HIV Trials – INSIGHT) na 215 lokalitách ve 35 zemích. Studie zahrnovala 4 685 mužů a žen nakažených virem HIV od 18 let věku, střední věk účastníků byl 36 let. Účastníci neměli žádné předchozí zkušenosti s antiretrovirální léčbou a experiment zahájili s hladinou CD4+ buněk v běžném rozmezí, tj. nad 500 buněk na milimetr krychlový (buněk/mm3). Přibližně polovina účastníků studie byla namátkově vybrána k okamžitému započetí antiretrovirální léčby (časná léčba), druhá náhodně určená polovina odložila počátek do chvíle, kdy hladina CD4+ buněk v jejich těle poklesla na 350 buněk/mm3. Účastníci studie byli v průměru sledováni po dobu tří let.

Studie monitorovala kombinaci výsledků včetně vážných příhod spojených s rozvojem AIDS (jako tuberkulóza, rakovina způsobená AIDS), vážných příhod nezpůsobených AIDS (vážné kardiovaskulární, ledvinové, jaterní nemoci a rakoviny) a smrti. Na základě dat z března 2015, spočítala komise DSMB 41 případů vážných příhod (jak způsobených tak nezpůsobených) AIDS či smrti ve skupině s časnou léčbou, zatímco ve skupině s odloženou léčbou se tento počet vyšplhal na 86 příhod. Předběžná analýza komise DSMB tak zjistila, že riziko vzniku závažné nemoci nebo smrti bylo sníženo o 53 % mezi těmi, kteří podstoupili časnou léčbu v porovnání s těmi, co měli léčbu odloženu.

Obě míry vážných příhod spojených s AIDS, stejně jako těch příhod, které s AIDS nesouvisí, byly nižší pro skupinu s časnou léčbou oproti skupině s léčbou odloženou. Snížení rizika byla patrnější především pro příhody spojené s AIDS. Výsledky byli konzistentní napříč geografickými regiony a pozitivní účinky časné léčby byly podobné jak pro účastníky ze zemí nižších a středních ekonomických tříd, tak pro účastníky ze zemí s vysokými příjmy.

„Studie byla pečlivá a výsledky jasné,“ řekl hlavní vyšetřovatel INSIGHT a profesor biostatistiky na Minnesotské univerzitě v Minneapolis, James D. Neaton, PhD. Jednoznačné výsledy randomizované studie START pravděpodobně ovlivní to, jak se bude pečovat o miliony HIV – pozitivních jedinců na celém světě.“ Minnesotská univerzita ve studii posloužila jako regulační sponzor a centrum pro statistiku a management dat.

Před tím, než proběhla studie START, zde chyběl randomizovaný pokus s kontrolou, který by poskytl důkaz pro zahájení léčby jedinců s vyšší hladinou buněk CD4+. Předchozí důkazy doporučující časnou léčbu HIV – pozitivních lidí s hladinou buněk CD4+ nad 350 buněk/mm3 byly omezeny na data z nerandomizovaných pokusů, pozorovacích kohortových studií a názory odborníků.

START je první velkoplošná randomizovaná klinická studie, která poskytuje konkrétní vědecké důkazy podporující současné směrnice léčby HIV ve Spojených státech, které doporučují všem asymptomatickým HIV nakaženým osobám, aby brali antiretrovirální léky bez ohledu na hladinu svých CD4+ buněk. Současné směrnice léčby HIV vydané Světovou zdravotnickou organizací doporučují HIV – pozitivním osobám začít s antiretrovirální léčbou pokud počet CD4+ buněk klesne na 500 buněk/mm3 nebo méně.

Ve světle výsledků komise DSMB, vyšetřovatelé studie informují všechny zúčastněné o průběžných výsledcích. Účastníkům studie bude nabídnuta léčba, pokud jí prozatím nepodstupují, přičemž budou sledováni až do konce roku 2016.

Zdroj:

NIH - Národní institut pro zdraví

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.