HIV AND YOUR BODY 2019

Ve dnech 25 a 26. září 2019 se v Amsterdamu konala konference HIV AND YOUR BODY 2019, které se zúčastnili i 2 zástupci ČSAP a 2 zástupci slovenské organizace Dom svetla Slovensko.

Jednalo se o 10. výroční setkání tohoto typu za účasti cca 120 zástupců a aktivistů organizací a institucí z oblasti HIV (pacientských, komunitních nevládních organizací, zdravotníků) z regionu Evropy včetně východních zemí mimo EU. Seminář byl organizovaný farmaceutickou firmou Gilead, která se významně podílí na produkci léčiv pro lidi žijící s HIV resp. koinfekcemi s HIV (např. HCV atd.) mající i použití pro prevenci HIV infekce.

Program setkání nabídl formát plenárních schůzí, panelových diskuzí, individuálních příběhů a výpovědí pacientů, a také edukativní sekce na 2 základní témata – fyzický zdravotní stav a duševní zdraví.

Programová náplň byla připravena mezinárodní skupinou expertů složenou z profesionálů z příslušné oblasti zdravotnictví, farmacie i předních aktivistů komunitních (např. EATG-European Aids Treatment Group).

Toto setkání v úvodu konstatovalo historický posun v léčbě a prevenci HIV vyplývající ze současné situace tj. účinné léčby HIV včetně koinfekcí, která může zajistit neinfekčnost lidí HIV pozitivních, efektivně léčených (U=U, „Undetectable=Untrasmittable“ tj. virová nálož příslušným testem nezjistitelná =nepřenosnost HIV na jiné, viz TasP–„Treatment as Prevention“, tj léčba jako prostředek prevence). V současné době rovněž existují léčiva použitelná pro prevenci HIV u obecné populace – hlavně v situacích zvýšeného rizika nákazy. Také pokračují na různých výzkumných úrovních snahy o eliminaci HIV.

Going the full 360“ bylo heslem setkání, což odkazuje na známou strategii vytyčenou UNAIDS v r. 2013 se snahou dostat epidemii HIV pod kontrolu:

90-90-90 (90% lidí s HIV bude diagnostikováno, tj. budou o své infekci vědět, 90% bude léčeno co nejefektivněji a 90% takto léčených dosáhne tzv. virové suprese = nezjistitelné množství viru potvrzené příslušným krevním testem. Tento ambiciózní cíl byl rozšířen o další 90%, aby se tak kruh uzavřel (360 stupňů) – a znamená dosažení u HIV pozitivních dlouhodobého dobrého zdravotního stavu a dožití jako u jiných chronických onemocnění, tedy dobrou perspektivu stárnutí.

K dosažení cíle 90-90-90 je v mnoha oblastech regionu dlouhá cesta. Positivním příkladem byla prezentace holandského lékaře. K dosažení tohoto cíle a transformace HIV v chronický zdravotní stav realizovali např. zdravotní pojištění pro všechny, provádějí určování tzv. Patient´s value = vyhodnocení poměru zdravotních výsledků pacienta a nákladů na jejich provedení za účelem dosažení dobrého a udržitelného zdravotního stavu. Naopak lékařka z Turecka poukázala na problémy s diagnostikováním, na diskriminaci a přetrvávající stigma ohrožené populace (např. LGBT). Součástí snah o úspěšnost těchto cílů je ekonomická stránka, zejména počáteční finanční náročnost.

Italský lékař Giovanni Guaraldi již léta poukazuje na specifický přístup k těm, kteří žijí s HIV po desetiletí a jsou poznamenáni dobou bez anti-HIV léčiv, resp. obdobím prvních antivirotik (AZT-monoterapie, duální terapie NRTIs atd.) mající z tohoto období značné zdravotní újmy trvalého charakteru, i dílem toxicity prvních anti-HIV léčiv (neuropatie, onemocnění ledvin, neuro-kognitivní potíže, postižení svalů, kostí, pohybového aparátu, úbytek hmotnosti atd.). Právě u těchto pacientů zdůrazňuje multi-disciplinární péči, holistický přístup, neboť tito pacienti, na rozdíl od mladších léčených po době HAART (1997 – „Highly Active Antiretroviral Treatment“ – účinnější kombinace anti-HIV léků), trpí řadou chronicit (srdeční, jaterní, ledvinová onemocnění), jsou ohroženi také onkologickými chorobami, trpí často poly-farmacií tj. užíváním řady různých léků a k tomu se přidružuje fenomén stárnutí s problémy zvýšené zranitelnosti, fyzické slabosti, invalidity.

Tento lékař stejně jako holandský lékař Kees Brinkman zdůrazňují individuální přístup k pacientovi založený na jeho informacích (PROs=Patient´s Reported Outcomes) a „multi-dimensional approach“ tj. péči namířenou k odhalování a sledování různých zdravotních rizik (kardiovaskulární, nefrotické, jaterní komplikace, záněty, fyzická slabost, pohybové, kognitivní, duševní problémy atd.), vše dávají dohromady v jisté „case study“ = studie průběhu léčby a zdravotního stavu pacienta s následným vyhodnocením pro léčbu.

Speciální sekce byly věnovány otázkám související s klesajícími fyzickými schopnostmi (dovednost, zručnost) a s interní kapacitou pacienta (soubor schopností, způsobilostí a výkonnosti jako jsou vitalita, zrak, sluch, náladovost, emocionalita, funkce poznávací atd.). Výše uvedené má spojitost hlavně s problémy stárnutí akcentované často izolací, úzkostí, materiální chudobou atd. Formát těchto sekcí kombinoval prezentace s diskuzí, výměnou zkušeností, činností ve skupinách s cílem nalezení doporučení, jak pomoci pacientům, aby zvládali léčbu, komunikaci se zdravotníky, orientovali se v medicínských údajích a zprávách a nastavili svůj životní styl co možná nejlépe ve směru udržitelné dobré zdravotní kondice.

Zdeněk

Vytvořeno 04.10.2019 SATO

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.