Pozvánka na členskou schůzi spolku 2024

Vážené členky a vážení členové,

předsednictvo České společnosti AIDS pomoc, z.s., se sídlem Malého 282/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 00409367, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 1133, si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi spolku, která se bude konat dne 18. června 2024 od 16.30 hodin v sídle organizace na adrese Malého 282/3, Karlín, 186 00 Praha 8. Prezence členů bude probíhat od 16.00 hodin.

Program členské schůze:

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a skrutátorů
 3. Představení programu členské schůze, hlasování o programu členské schůze
 4. Zpráva o činnosti spolku v roce 2023
 5. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2023
 6. Zpráva KK o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023, stanovisko KK k výroční zprávě a výsledkům hospodaření
 7. Schválení výroční zprávy spolku a výsledků hospodaření za rok 2023
 8. Program činností a rámcový rozpočet pro rok 2024
 9. Stanovisko kontrolní komise k programu činnosti a rámcovému rozpočtu pro rok 2024
 10. Schválení programu činnosti a rámcového rozpočtu pro rok 2024
 11. Potvrzení kooptace člena kontrolní komise, případně volba člena kontrolní komise v případě, že kooptace člena kontrolní komise nebude členskou schůzí potvrzena
 12. Změna stanov
 13. Informace o procesu formulování vize/mise a strategie spolku
 14. Diskuze (různé)
 15. Závěr

Podklady k projednání členskou schůzí budou členům zaslány v dostatečném předstihu, nejpozději 7 dnů před konáním členské schůze.


Za předsednictvo ČSAP

Petr Kalla

předseda předsednictva

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.