Pozvánka na členskou schůzi spolku 22. 4. 2022

Letošní členská schůze je pro fungování spolku důležitá, protože bude volit nové předsednictvo, kterému letos v dubnu končí jeho mandát. Děkuji Vám za účast na jednání členské schůze – svou přítomností a hlasováním máte přímou možnost ovlivnit práci naší pacientské organizace na další období.

Vážené členky, vážení členové spolku,

dovolte, abych Vás pozval na členskou schůzi České společnosti AIDS pomoc, z.s., která se bude konat v pátek 22. dubna 2022 od 17 hodin v přednáškovém sále Domu světla (Malého 282/3, 186 00 Praha 8).

Letošní členská schůze je pro fungování spolku důležitá, protože bude volit nové předsednictvo, kterému letos v dubnu končí jeho mandát. Děkuji Vám za účast na jednání členské schůze – svou přítomností a hlasováním máte přímou možnost ovlivnit práci naší pacientské organizace na další období.

Program členské schůze je následující:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a skrutátorů
3. Představení programu členské schůze, hlasování o programu členské schůze
4. Zpráva o činnosti spolku v roce 2021
5. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2021
6. Zpráva kontrolní komise o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021 včetně stanoviska k výroční zprávě a výsledkům hospodaření za 2021
7. Schválení výroční zprávy spolku a výsledků hospodaření za 2021
8. Program činností a rámcový rozpočet pro 2022
9. Stanovisko kontrolní komise k programu činnosti a rámcovému rozpočtu pro 2022
10. Schválení programu činnosti a rámcového rozpočtu pro 2022
11. Potvrzení kooptace člena kontrolní komise (dne 14.6.2021 byl do kontrolní komise kooptován L. Volf)
12. Volba nového člena kontrolní komise (konec mandátu členky kontrolní komise P. Vitmajerové k 13.4.2022)
13. Volba nového předsednictva spolku (konec mandátů všech členů předsednictva k 25.4.2022)
14. Hlasování o změně názvu spolku
15. V závislosti na výsledku hlasování o změně názvu spolku, schválení změny stanov spolku (§1, odst. 1 a návazná ustanovení stanov)
16. Diskuze (různé)
17. Závěr

Poznámky:

K bodu programu 7) – návrh výroční zprávy Vám bude zaslán nejpozději týden před konáním členské schůze

K bodu programu 14) – pokud budete hlasovat za změnu názvu spolku a budete chtít navrhnout nový název spolku k hlasování, prosíme o zaslání návrhu/ů do 18.dubna 2022, abychom stihli připravit podklady pro hlasování, děkujeme.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za předsednictvo spolku

Robert Hejzák, předseda

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 205
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.