Přístup k životnímu pojištění: Jak HIV ovlivňuje pojistitelnost?

Díky současnému pokroku v antiretrovirové léčbě je předpokládaná délka života osoby žijící s HIV téměř totožná s délkou života osoby HIV negativní. Obdobně tomu je i s kvalitou života. Je však pokrok medicíny zohledňován v praxi českých pojišťoven při poskytování pojišťovacích produktů? Přinášíme Vám shrnutí základních aspektů pojistitelnosti lidí žijících s HIV.

Od propuknutí epidemie AIDS v 80. letech prošla léčba tohoto závažného onemocnění nesčetnými inovacemi. Zpočátku onemocnění AIDS představovalo nevyhnutelný rozsudek smrti. Právě z důvodu takto nepříznivé zdravotní prognózy byli pojišťovnami lidé žijící s HIV v minulosti bez dalšího vysvětlení odmítáni a automaticky zařazováni do kolonky „nepojistitelných osob“.

Pokrok v léčbě však změnil HIV infekci na chronické a zvládnutelné onemocnění.

Pokud uvážíme tento pokrok na poli medicíny, dalo by se očekávat, že k obdobnému vývoji dojde i na poli pojišťovnictví. Bohužel však některé z českých pojišťoven nerespektují vědecké poznatky a HIV pozitivní zájemci o pojištění jsou i dnes velmi často odmítáni. Nedostatečné respektování vědeckých poznatků ze strany pojišťoven nejenže přímo znevýhodňuje lidi žijící s HIV, ale ve svém důsledku může dokonce podkopávat samotnou snahu o zvládnutí epidemie HIV. Jen proto, aby v jejich zdravotní dokumentaci nebyl záznam o nákaze HIV infekcí, mohou být zájemci o pojištění odrazeni od HIV testování.

Pojišťovny se v první řadě musí oprostit od předsudků a strachu z infekce HIV, která je i v dnešní společnosti zatížena nepatřičným stigmatem. Ve světle nových vědeckých studií již nemůže obstát namítaná nepředvídatelnost (popř. neznámost) pojistného rizika u HIV pozitivních osob, která je často jediným argumentem pro údajnou nepojistitelnost. Každá pojišťovna je povinna svá rozhodnutí zakládat na aktuálních datech a přizpůsobovat tak svou praxi neustálému medicínskému pokroku.

Při posuzování pojistitelnosti lidí žijících s HIV by pojišťovny vždy měly řádně zvážit aktuální zdravotní stav zájemce. Vše, co potřebují ke svému rozhodování vědět, naleznou ve zdravotnické dokumentaci, která jim mj. poskytuje více než dostatečný nástroj pro identifikaci jedinců, u nichž není ART léčba úspěšná.

Minimálně by měl být pojišťovnami zjišťován počet T-lymfocytů a virová nálož, kdy výše těchto ukazatelů musí být porovnávána s výší u HIV negativních osob. Dále musí být zkoumána a porovnávána nemocnost daného zájemce o pojištění. Teprve na základě těchto porovnání, za využití poznatků medicínské vědy, může pojišťovna vyhodnotit pojistné riziko. Pouze v případě prokázaného nepříznivého zdravotního stavu (např. v důsledku neúspěšnosti ART léčby) není odmítnutí osoby žijící s HIV v rozporu se zásadou rovného zacházení a zákazem diskriminace. Naopak nikdy nelze ospravedlnit situaci, kdy by osoba žijící s HIV byla odmítnuta pouze na základě informace o jejím pozitivním HIV statusu. Pokud by tímto způsobem pojišťovna jednala, dopouštěla by se přímé diskriminace z důvodu zdravotního postižení.

Jelikož dnes nelze tvrdit, že by HIV pozitivní lidé byli častěji nemocní nebo náchylnější k úrazům, vymizel objektivní legitimní důvod pro rozdílné zacházení v oblasti poskytování životního pojištění. Obdobně tomu je také u jiných druhů pojištění osob (pojištění invalidity, vážných onemocnění, úrazové atd.).

Ve světě se již řadu let pojišťovny i soudy k problematickému stavu pojišťovnictví spočívajícím v (ne)pojistitelnosti lidí žijících s HIV staví čelem. Například je možné odkázat na vyjádření přední kanadské pojišťovny Manulife, která již v roce 2016 začala lidem žijícím s HIV životní pojištění nabízet:

„Nyní jsme dosáhli takového bodu, kdy máme dostatek informací a existuje dostatek dlouhodobých studií v oblasti medicíny, které ukazují, že jedincům infikovaným HIV se daří vcelku dobře a úmrtnost se v průběhu let výrazně zlepšila, […]“

Přeloženo z: https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/manulife-to-become-first-canadian-insurer-to-offer-hiv-life-coverage/article29716676/

Pozitivní vývoj lze sledovat i ve státech EU, kdy například v Belgii uspěla s žalobou u soudu HIV pozitivní žena, která byla pojišťovnou odmítnuta. Bruselský soud rozhodl, že pojišťovna porušila zákaz diskriminace, za což jí také uložil sankci.

Teď už jen zbývá, aby i české pojišťovnictví učinilo krok vpřed. Česká společnost AIDS pomoc, z.s., startuje nový projekt zaměřený na pomoc lidem žijícím s HIV při sjednávání komerčních pojištění. Pokud se při sjednávání pojištění dostanete do sporu s některou z českých pojišťoven, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese pravnik@aids-pomoc.cz.

Připravili Martin a Jakub

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 180
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.