Vyhněte se tabáku, očkujte se proti chřipce a pneumokokům - Aktualizované informace o COVID19 a HIV

Začátkem srpna vydalo několik významných organizací činných v oblasti HIV/AIDS (BHIVA, DAIG, EACS, GESIDA a Polská odborná AIDS společnost) vyjádření, ve kterém shrnují současné poznatky o průběhu onemocnění COVID-19 u HIV pozitivních. Přibývá případů, kdy osoby žijící s HIV (PLWH) onemocní infekcí COVID-19. Nová data jsou hlášena z Číny, Španělska, Německa, Itálie, USA zatím s nejasnými důkazy o tom, že by byl výskyt infekce nebo její průběh rozdílný mezi HIV pozitivními a HIV negativními. Většina případů hospitalizace u HIV pozitivních se vyskytuje u osob v mladším věku ve srovnání s HIV negativními, avšak při srovnatelné míře dalších přidružených onemocnění.

Španělští výzkumníci popsali výskyt COVID-19 a riziko hospitalizace u 77 590 HIV pozitivních na ART. Během 3měsíčního období bylo s koronavirem diagnostikováno 236 osob a 151 z nich bylo hospitalizováno. Riziko hospitalizace bylo u osob s nukleos(t)idovými inhibitory reverzní transkriptázy nejnižší pro osoby užívající kombinaci TDF/FCT (tenofoviru s emtricitabinem) – pohybovalo se na 10,5 osobách z 10 000. Ostatní režimy byly srovnatelné a dosahovaly přibližně dvojnásobku. Uživatelé TDF/FTC měli také nejnižší riziko nákazy a žádný z nich nezemřel a ani nebyl přijat na jednotku intenzivní péče. Nutno podotknout, že tito léčení pacienti mají nižší pravděpodobnost, že se u nich vyskytne přidružené onemocnění zhoršující sledované výstupy u COVID-19. Starší pacienti, nebo pacienti s přidruženým onemocněním ledvin a srdečně-cévním onemocněním, častěji užívají ostatní režimy než TDF/FTC.

Současné znalosti také naznačují, že rozvoj závažné koronavirové infekce stoupá s věkem, mužským pohlavím a některými chronickými zdravotními problémy typu hypertenze, onemocnění srdce, cukrovka, obezita a chronické onemocnění plic. Ať už HIV negativní nebo pozitivní na léčbě s potlačenou virovou náloží a normálním počtem CD+, ve hře jsou i další z rizikové faktory (obezita apod.). Většina HIV pozitivních v Evropě má věk nad 50 let a trpí některou z chronických nemocí (chronické onemocnění plic nebo srdečně-cévní onemocnění), které se u HIV pozitivních vyskytují častěji. V rámci prevence by tak měl být kladen důraz na léčbu nikotinové závislosti a očkování proti chřipce a pneumokokovým nákazám.

Ačkoli k tomu zatím chybí data (zejména pro nedostatek účastníků splňujících podmínky pro vstup do studie), považuje se imunosuprese (CD4+ pod 200 buněk/µL) nebo neužívání léčby jako rizikový faktor úmrtnosti na COVID-19 u HIV pozitivních.

HIV antiretrovirotika v léčbě COVID-19 nefungují

Urychlený výzkum stávajících antiretrovirotik v léčbě koronavirové infekce vkládal naděje do kombinace lopinaviru s ritonavirem. Ty byly zkoumány v rozsáhlé britské studii RECOVERY u téměř 12 000 osob hospitalizovaných kvůli onemocnění COVID-19. Náběr účastníků do studie byl pozastaven, protože se ukázalo, že zkoumaný léčebný režim neovlivňuje oproti běžné léčbě úmrtnost nebo délku hospitalizace. Přesvědčivé výsledky nepřinesl ani výzkum tenofoviru v léčbě koronavirové infekce.

V současnosti nemáme žádná data, která by opodstatnila změnu léčebného režimu u HIV pozitivních, pokud by byli infikování koronavirem. Neexistuje také opodstatněný důvod, proč užívat antiretrovirotika u zdravých osob (s výjimkou běžné PrEP). Ačkoli je ve Španělsku aktuálně zkoumána kombinace PrEP a hydroxychlorochinu u HIV negativních zdravotnických pracovníků, musíme zatím počkat na výsledky studie. Aktuálně probíhají také výzkumy na účinnost a bezpečnost maravirocu (inhibitor CCR5 receptoru) v léčbě pacientů se SARS-CoV-2.

Ostatní možnosti léčby COVID-19

Série sledovaných případů s využitím hydroxychlorochinu v léčbě neprokázala dostatečný benefit v klinické praxi. Prvním lékem registrovaným v léčbě koronavirové infekce je remdesivir (původně vyvinutý pro léčbu Eboly), který v pokusech prokázal širokou antivirovou aktivitu proti SARS-CoV-2.

Dalším sledovaným lékem je famotidin, který snižuje úmrtnost u hospitalizovaných pacientů. Experimentálně je zkoumaný také ivermectin, který byl s úspěchem využit v pokusech in vitro u buněk napadených virem SARS-CoV-2. Na konferenci AIDS 2020 byl prezentován možný užitek léků běžně užívaných v léčbě hepatitidy C antivirotik sofosbuviru a daclatasviru, které mají rovněž potenciální vliv na úmrtnost.

Přehled aktuálních a plánovaných studií zaměřených na COVID-19 u HIV pozitivních naleznete na https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?term=hiv+covid&Search=Search.

Léčba HIV v době pandemie COVID-19

Dodržování karantény, sociálního odstupu a dalších ochranných opatření omezují přístup k běžnému testování na HIV. Je možné, že převzetí do péče a zajištění návaznosti léčby bude brzděno kvůli tomu, že řada HIV kliniků zajišťuje také péči o koronavirové pacienty. Zvláště v zemích s vysokým výskytem onemocnění COVID-19 je zapotřebí při omezených personálních kapacitách ve zdravotnickém systému zabezpečit kontinuální antiretrovirovou léčbu.

Na závěr zmiňme, že vznikla webová stránka mapující lékové interakce experimentálně užívaných léků v léčbě COVID-19 (www.covid19-druginteractions.org).

Zkráceno a přeloženo z: https://www.eacsociety.org/home/bhiva-daig-eacs-gesida-and-polish-scientific-aids-society-statement-on-risk-of-covid-19-for-people-living-with-hiv-plwh.htmlPřipravila Veronika

Obrázek č. 239
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.