Změny ve smlouvě o poskytování sociální služby

Od 1.1. 2015 máme změny ve smlouvě o poskytování sociální (Azylový dům). Co se ve smlouvě změnilo?

  • byly vytvořeny kolonky pro zápis různých způsobů zastoupení při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby (i v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů); tedy na základě plné moci, na základě zastoupení členem domácnosti, na základě zastoupení opatrovníkem či obecním úřadem obce s rozšířenou působností na základě lékařského postupu - viz. určení smluvních stran:

1) Jméno a příjmení:
trvalé bydliště:
datum narození:
zastoupen/a:
zástupcem na základě plné moci ze dne……………, paní/panem…………….trvalé bydliště…………………
zástupcem členem domácnosti na základě rozhodnutí soudu ze dne…………č.j…………… paní/panem…………….trvalé bydliště…………..
opatrovníkem na základě rozhodnutí soudu ze dne…………č.j…………… paní/panem…………….trvalé bydliště…………..
obecním úřadem obce s rozšířenoupůsobností na základě lékařského posudku ze dne………………… a to paní/panem…………….trvalé bydliště…………..

v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“


  • v rámci změny rozhodnutí o registraci přijímáme nově rodiny/matku/otce s dítětem/dětmi. Z tohoto důvodu byly do smlouvy o poskytování sociální služby přidány ustanovení týkající se poskytnutí podpory těmto osobám, které budou společně ubytování s rodičem/rodiči. Konkrétně se jedná o ustanovení čl. I. odst. 5 a 6:

(5) Pokud je níže uvedeno dítěte/dětí, je služba společně s Uživatelem také poskytována dalším osobám – dětem Uživatele (dále jen „děti“); těmto osobám je služba poskytnuta pouze v rozsahu ubytování, pod není v Individuálním plánu uvedeno jinak

__ jméno a příjmení:
trvalé bydliště:
datum narození:

__ jméno a příjmení:
trvalé bydliště:
datum narození:

__ jméno a příjmení:
trvalé bydliště:
datum narození:

(6) Děti Uživatele mají přiměřeně stejné povinnosti (a samozřejmě práva) jako Uživatel, a to především v rámci dodržování pravidel Provozního řádu sociální služby azylového domu (dále jen „Provozní řád“) a pravidel dle této Smlouvy. Uživatel se zavazuje poučit děti o daných povinnostech, a průběžně kontrolovat jejich dodržování. Za nedodržování těchto povinností dětmi je zodpovědný Uživatel (rodič).


  • specifikace vybavení pokoje jako součástí smlouvy v příloze č. 2 Soupis majetku/vybavení pokoje- viz. čl. II. odst. 4

(4)Vybavení pokoje je dále specifikováno v Soupisu majetku/vybavení pokoje – podle odst. 1 tohoto článku, který je nedílnou součástí této smlouvy a Uživatel jeho podpisem souhlasí s vybavením pokoje při počátku poskytování sociální služby (v návaznosti na případné škody a ručení za tuto škodu).


  • byla vyjasněna pravidla pro účtování úhrada za každý den a v den ukončení poskytování sociální služby v souladu s nezbytností odchodu uživatele z poskytované služby do 14:00 dne ukončení. Tedy konkrétně se jedná o ustanovení čl. 5 odst. 2 Smlouvy a čl. VIII. odst. 6; tedy:

(2)Uživateli se neposkytuje vratka za ubytování v případě jeho nepřítomnosti ve službě po dobu platnosti této Smlouvy. Úhrada za ubytování se počítá za každý započatý den po dobu platnosti této Smlouvy; mimo dne ukončení poskytování sociální služby, jestliže Uživatel opustí sociální službu do 14 hodiny daného dne.

(6)Uživatel se zavazuje, že ke dni ukončení Smlouvy (ukončení poskytování sociální služby): opustí prostory, které využíval, uklidí pokoj, odstěhuje své veškeré věci, předá veškeré věci zapůjčené, včetně klíče od pokoje a od skříňky a to do 14 hodiny daného dne (pokud se Poskytovatel a Uživatel nedohodnou jinak). Ukončení poskytování sociální služby dále řeší Provozní řád. Uživatel nemá právo na zajištění náhradního ubytování Poskytovatelem po ukončení poskytování sociální služby podle této Smlouvy.


  • úprava možnosti využití společných prostor (např. kuchyně, koupelna) v případě rekonstrukce či havárie nebo nastalých nouzových a havarijních situací - čl. II. odst. 3:

(3)Prostory podle odstavce. 2 tohoto článku jsou vždy pro Uživatele v průběhu poskytování sociální služby zajištěny, pouze v případě rekonstrukce nebo havárie mohou být zajištěny v jiných než obvyklých částech budovy Poskytovatele (výjimkou z tohoto článku jsou situace nouzové a havarijní; toto omezení může být pouze na nezbytně nutnou dobu).


  • přidání postupu pro podání, evidence a vyřízení stížnosti jako součástí smlouvy o poskytování sociální služby viz. „Příloha č. 3 - Stížnosti na kvalitu a způsob poskytování sociálních služeb – základní informace“ – viz. čl. X. odst. 6.

Vzor celé smlouvy o poskytování sociální služby naleznete ZDE.

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.