Čím léčíme v Česku I.

Nejprve shrneme základní informace k léčbě a poté se zaměříme na první velkou skupinu léků zvaných nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy. V dalších číslech budou následovat nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy, inhibitory proteinázy, inhibitory integrázy a inhibitory vstupu (inhibitory fúze, receptoru CCR5 a inhibitor připevnění).

Základní informace o léčbě
Infekci HIV zatím neumíme vyléčit, ale můžeme ji účinně léčit, což znamená, že zabraňujeme rozvoji onemocnění a zkvalitňujeme život HIV pozitivním. Léky proti infekci HIV se obecně nazývají antiretrovirotika, zkráceně ARV, a užívají se každý den. Účinkují tak, že zabraňují množení viru na různých úrovních jeho vzniku (podle toho rozeznáváme několik skupin léků). Hladina viru, který koluje v krvi, se nazývá virémie, a anitretrovirotika ji snižují, čímž se HIV pozitivní stává pro okolí méně infekční až neinfekční, klesne-li její hodnota pod úroveň, kterou dokáží změřit naše přístroje. Léčba je určená všem HIV pozitivním bez ohledu na to, v jaké fázi onemocnění se nacházejí a jak se cítí. Řada významných studií prokázala, že léčba prodlužuje a zkvalitňuje život, pokud je zahájena co nejdříve. Léky se užívají každodenně ve stejný čas, aby se předešlo vzniku rezistence, která znamená, že už nejsou léky více účinné. Dodržování přesného dávkování a pokynů lékaře označujeme pojmem adherence. Čím vyšší adherence, tím lepší výsledky.

Nukleotidové a nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy
K základním lékům pro léčbu infekce HIV patří inhibitory reverzní transkriptázy, kam náleží i první historicky nejstarší lék na infekci HIV – zidovudin. Virus při napadení buňky CD4+ nejprve s buňkou splyne a vypustí do ní svou RNA, ve které má uloženou genetickou informaci. Pomocí enzymu reverzní transkriptázy se informace z jednovláknové RNA přepíše do dvouvláknové DNA. Virová DNA se poté včlení do DNA napadené (hostitelské) buňky. Na základě toho buňka vytvoří několik částic tvořících virus, který se zformuje dohromady a opustí buňku ven. Blíže vizte obrázek s životními fázemi viru. Jak už napovídá název inhibitorů reverzní transkriptázy, jedná se o léky blokující činnost tohoto enzymu, jenž hraje při rozmnožování HIV klíčovou roli. Reverzní transkriptáza je enzym, který se nenalézá v lidském těle, proto je vhodným terčem léčby. Tyto inhibitory dále dělíme na nukleotidové a nukleosidové inhibitory a pak nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy. U nukleotidových či nukleosidových inhibitorů dochází k tomu, že se do nově budovaného vlákna virové DNA vloží částice, které zablokují další pokračování tvorby řetězce, a musí tak vznikat další pokusy o vytvoření DNA.

V přehledu uvádíme generický název léků patřících mezi nukleotidové a nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy, jeho zkratky a do závorky název obchodní:

 • tenofovir disoproxil, TDF (Viread),
 • tenofovir alafenamid, TAF (Vemlidy),
 • abacavir, ABC (Ziagen),
 • zidovudin, ZDV (Retrovir),
 • emtricitabin, FTC (Emtriva),
 • lamivudin, 3TC (Epivir).

Velmi často se užívají fixní kombinace výše zmíněných léků, např.:

 • abacavir + lamivudin (Kivexa),
 • tenofovir disoproxil + emtricitabin (Truvada),
 • tenofovir alafenamid + emtricitabin (Descovy),
 • zidovudin + lamivudin (Combivir),
 • zidovudin + lamivudin + abacavir (Trizivir).

Mezi nejčastější nežádoucí účinky těchto léků patří nevolnost, zvracení a průjmy. U tenofoviru se můžeme setkat s poklesem kostní hustoty a možným snížením ledvinných funkcí (proto jsou pravidelně sledovány), v praxi k nim však dochází minimálně. Při užívání abacaviru se můžeme setkat s hypersenzitivní reakcí (nepřiměřená a nadměrná reakce těla na lék). Užívání zidovudinu může provázet chudokrevnost (anémie), a proto se sleduje krevní obraz. Změna léčby kvůli nežádoucím účinkům je však výjimečná.

Zdroj obrázku: https://en.wikipedia.org/wiki/Management_of_HIV/AIDS#/media/File:HIV-drug-classes.svg

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 213
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.