Čím léčíme v Česku I.

Nejprve shrneme základní informace k léčbě a poté se zaměříme na první velkou skupinu léků zvaných nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy. V dalších číslech budou následovat nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy, inhibitory proteinázy, inhibitory integrázy a inhibitory vstupu (inhibitory fúze, receptoru CCR5 a inhibitor připevnění).

Základní informace o léčbě
Infekci HIV zatím neumíme vyléčit, ale můžeme ji účinně léčit, což znamená, že zabraňujeme rozvoji onemocnění a zkvalitňujeme život HIV pozitivním. Léky proti infekci HIV se obecně nazývají antiretrovirotika, zkráceně ARV, a užívají se každý den. Účinkují tak, že zabraňují množení viru na různých úrovních jeho vzniku (podle toho rozeznáváme několik skupin léků). Hladina viru, který koluje v krvi, se nazývá virémie, a anitretrovirotika ji snižují, čímž se HIV pozitivní stává pro okolí méně infekční až neinfekční, klesne-li její hodnota pod úroveň, kterou dokáží změřit naše přístroje. Léčba je určená všem HIV pozitivním bez ohledu na to, v jaké fázi onemocnění se nacházejí a jak se cítí. Řada významných studií prokázala, že léčba prodlužuje a zkvalitňuje život, pokud je zahájena co nejdříve. Léky se užívají každodenně ve stejný čas, aby se předešlo vzniku rezistence, která znamená, že už nejsou léky více účinné. Dodržování přesného dávkování a pokynů lékaře označujeme pojmem adherence. Čím vyšší adherence, tím lepší výsledky.

Nukleotidové a nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy
K základním lékům pro léčbu infekce HIV patří inhibitory reverzní transkriptázy, kam náleží i první historicky nejstarší lék na infekci HIV – zidovudin. Virus při napadení buňky CD4+ nejprve s buňkou splyne a vypustí do ní svou RNA, ve které má uloženou genetickou informaci. Pomocí enzymu reverzní transkriptázy se informace z jednovláknové RNA přepíše do dvouvláknové DNA. Virová DNA se poté včlení do DNA napadené (hostitelské) buňky. Na základě toho buňka vytvoří několik částic tvořících virus, který se zformuje dohromady a opustí buňku ven. Blíže vizte obrázek s životními fázemi viru. Jak už napovídá název inhibitorů reverzní transkriptázy, jedná se o léky blokující činnost tohoto enzymu, jenž hraje při rozmnožování HIV klíčovou roli. Reverzní transkriptáza je enzym, který se nenalézá v lidském těle, proto je vhodným terčem léčby. Tyto inhibitory dále dělíme na nukleotidové a nukleosidové inhibitory a pak nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy. U nukleotidových či nukleosidových inhibitorů dochází k tomu, že se do nově budovaného vlákna virové DNA vloží částice, které zablokují další pokračování tvorby řetězce, a musí tak vznikat další pokusy o vytvoření DNA.

V přehledu uvádíme generický název léků patřících mezi nukleotidové a nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy, jeho zkratky a do závorky název obchodní:

 • tenofovir disoproxil, TDF (Viread),
 • tenofovir alafenamid, TAF (Vemlidy),
 • abacavir, ABC (Ziagen),
 • zidovudin, ZDV (Retrovir),
 • emtricitabin, FTC (Emtriva),
 • lamivudin, 3TC (Epivir).

Velmi často se užívají fixní kombinace výše zmíněných léků, např.:

 • abacavir + lamivudin (Kivexa),
 • tenofovir disoproxil + emtricitabin (Truvada),
 • tenofovir alafenamid + emtricitabin (Descovy),
 • zidovudin + lamivudin (Combivir),
 • zidovudin + lamivudin + abacavir (Trizivir).

Mezi nejčastější nežádoucí účinky těchto léků patří nevolnost, zvracení a průjmy. U tenofoviru se můžeme setkat s poklesem kostní hustoty a možným snížením ledvinných funkcí (proto jsou pravidelně sledovány), v praxi k nim však dochází minimálně. Při užívání abacaviru se můžeme setkat s hypersenzitivní reakcí (nepřiměřená a nadměrná reakce těla na lék). Užívání zidovudinu může provázet chudokrevnost (anémie), a proto se sleduje krevní obraz. Změna léčby kvůli nežádoucím účinkům je však výjimečná.

Zdroj obrázku: https://en.wikipedia.org/wiki/Management_of_HIV/AIDS#/media/File:HIV-drug-classes.svg

Obrázek č. 209
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.