Kontakt+ nabízí

AMBULANTNÍ SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍ CENTRUM, PSYCHOSOCIÁLNÍ A TERAPEUTICKÁ PODPORA PRO LIDI HIV+ A JEJICH BLÍZKÉ

Cílem ambulantního centra sociální rehabilitace Kontakt+ je poskytovat lidem žijícím s HIV, tedy HIV pozitivním (HIV+) lidem a jejich blízkým dostupnou odbornou podporu a pomoc formou psychosociálního poradenství a podpůrné terapie tak, aby bylo možno předem eliminovat či včasně řešit krizové situace, do nichž se mohou kvůli své diagnóze dostávat. Obecně vzato jde o udržení kvality života našich klientů na společensky běžné úrovni (z jejich hlediska jako před diagnózou), posílení jejich schopnosti čelit rizikům sociálního vyloučení a nejlépe o nastartování nového růstového potenciálu. S tím souvisí i potřeba účinné advokace ve smyslu prevence a řešení stigmatizace a diskriminace.

Sociální rehabilitace Kontakt+ (dle § 70 sociální rehabilitace z. č. 108/2006 Sb.) je tedy ambulantním centrem se sídlem v Praze. HIV+ lidem a jejich blízkým zajistí sociálně rehabilitační činnosti s návazností na další poradenské, preventivní, zdravotní, lékařské a sociální služby, organizace a instituce. Konkrétní úkony služby jsou vymezeny vyhláškou 505/2006 Sb. v §35 a konkretizovány v návaznosti na problematiku lidí HIV+ takto:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 • Neodkladná pomoc nově diagnostikovaným HIV+ v krizi, ale i dalším lidem žijícím s HIV v životní krizi, dále i lidem přímo ohroženým rizikem nákazy HIV.
 • Psychická podpora lidem žijícím s HIV, zaměřená na pomoc s přijetím diagnózy, spolupráce na zvládání emočního stresu pro běžné situace při hovoru o nemoci.
 • Neodkladná pomoc v krizi osobám blízkým člověku s diagnózou HIV+ (přijetí diagnózy blízkého člověka, strach z jeho ztráty, obavy ze soužití či budoucnosti).
 • Nácvik, jak komunikovat diagnózu HIV+ v rodině a přirozeném prostředí klienta.
 • Dopomoc HIV+ klientům s učením se prolamovat tabu v jejich přirozeném prostředí a okolí.
 • Společné hledání situací, kde se klienti mohou cítit kvůli své diagnóze HIV+ nekomfortně, jejich rozbor a spolupráce na vhodných řešeních.

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Pomoc při udržení osobních vztahů a sociálních kontaktů po sdělení diagnózy HIV+ (práce na komunikaci s rodinou, partnerem, přáteli apod.).
 • Dopomoc s komunikací diagnózy HIV+ obecně, s prolomením tabu a ochranou před stigmatizací.
 • Dopomoc s obnovou sociálních vztahů narušených diagnózou HIV.
 • Dopomoc se znovu/začleněním lidí žijících s HIV do společenského života.
 • Nácvik chování v různých společenských situacích, zejména s ohledem na témata spojená s diagnózou HIV+, sebepřijetí, sebevědomí, obrana před stigmatizací aj.
 • Nácvik práce s informacemi o životě s HIV a jejich komunikace.
 • Nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace pro situace spojené s životem s HIV.
 • Spolupráce s dobrovolníky z HIV+ komunity na možnosti zprostředkování zkušeností a znalostí o životě s HIV, ale i možnosti provázení klientů v obtížných situacích (úřady, lékaři apod.).
 • Organizace tematických a zájmových skupin pro HIV+ lidi a jejich blízké.
 • Udržování kontaktu s HIV+ komunitou, možnosti zapojení samotných HIV+ klientů do komunitní práce, sbírání podnětů pro zvyšování kvality podpory apod.

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Dlouhodobější rehabilitačně terapeutická podpora lidí žijících s HIV při řešení vážných psychických, rodinných, vztahových a dalších problémů (potíže s přijetím diagnózy, sebepřijetí, stigma, vina, sociální izolace, ztráta práce či sociálního statusu).
 • Dlouhodobější podpora blízkých lidem HIV+.
 • Práce se změnou v životě HIV+ diagnostikovaného člověka – spolupráce na udržení sociálního statusu, vazeb a kontaktů.
 • Základní sociální poradenství lidem HIV+.
 • Rehabilitace sociálních návyků pro klienty HIV+ (možnosti práce s HIV, zdravotní průkaz, vstupní prohlídka a diskrétnost lékařů, postoje zaměstnavatelů aj.).

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • Tvorba mapy potřeb a pomoci s nově diagnostikovaným klientem s cílem udržet ho v normálním životě (podle klientem nastaveného standardu), předcházet jeho sociálnímu vyloučení a zajistit ochranu klientových práv a zájmů.
 • Poskytování informací o síti zdravotních, sociálních a dalších služeb a institucí při hledání vhodné podpory a pomoci lidem žijícím s HIV a jejich blízkým.
 • Pomoc při hledání vhodné lékařské a zdravotní péče pro lidi žijící s HIV.
 • Pomoc HIV+ lidem s navázáním na další služby, zejména z oblasti zdravotní, sociální a sociální péče, odkazování, zprostředkování.
 • Dopomoc HIV+ lidem s právními úkony, poskytování informací o právech a povinnostech spojených s životem s HIV/AIDS.
 • Pomoc s hájením práv HIV+ lidí proti projevům diskriminace vůči jejich osobě, hledání řešení a intervence při problémech se zaměstnavateli, úřady apod.
 • Pomoc při problémech potřebných HIV+ lidí s umisťováním do zařízení sociální péče (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení).
 • Pomoc lidem žijícím s HIV v boji se stigmatizací na všech sociálních úrovních.

Činnosti podle písmen e) a f) nejsou poskytovány vzhledem k ambulantnímu charakteru služby.

METODY PRÁCE:

Základní sociální poradenství – Klientovi se předají informace, jakými prostředky nebo způsoby je možné řešit a zmírnit tíživou životní situaci a její následky. Informace se týkají toho, jaké odborníky nebo instituce (popř. jinou sociální službu) má klient navštívit, aby mu pomohli vymezit, co v dané situaci potřebuje, co mu jednotlivé organizace mohou poskytnout, co může udělat sám, na koho se s žádostí o pomoc obrátit i v širším rodinném kruhu.

Edukace a reedukace – V rámci reedukace sledují pracovníci rozvoj či udržení sociálně postižených či zbytkových schopností nebo také jejich nápravu. Jde o postup, který se snaží napomáhat odstranit nebo alespoň eliminovat dopad nepříznivé sociální situace a obnovit sociální kompetence klienta. Pokud daný nedostatek nejde odstranit, snaží se aspoň o jeho zmírnění (harm-reduction).

Kompenzace a akceptace – Akceptace a kompenzace spočívá ve zmírnění důsledků problémů v situacích každodenního života. Příkladem realizace metody kompenzace je edukace rodiče žijícího s HIV, jak má pečovat o své dítě (omezení při kojení, běžné drobné úkony, ale také komunikace své nemoci se zdravotnickým personálem). Vedle kompenzace je důležitá také akceptace – dopomoc klientovi s přijetím života s chronickým onemocněním.

Komunitní podpora, zkušenosti HIV pozitivních lidí – Chráněný prostor pro sdílení zkušeností, jak komunikovat diagnózu HIV+ v rodině a okolí, tvoření mapy potřeb a pomoci nově diagnostikovaným klientům s cílem udržet klienta v normálním životě a předcházet jeho sociálnímu vyloučení. Do komunitní podpory patří také možnost organizace tematických a zájmových skupin a udržování kontaktu s HIV+ komunitou.

Přímá pomoc, emoční sdílení – nutnou životní podmínkou spokojenosti a funkční sociální interakce je určitá forma interakce mezi člověkem a jeho prostředím. Jejími hlavními složkami bývá emocionální podpora, která je klientům poskytována.

Sociálně terapeutická pomoc – Je odborná pomoc poskytována klientovi profesionálem – terapeutem sociální rehabilitace. Pracovník se snaží dopomoc klientovi vyřešit nebo alespoň zmírnit problémy spojené s životem s HIV. V rámci terapie hraje roli vztah terapeuta a klienta (viz výše). Terapeut vede klienta k co největší samostatnosti a maximálně posiluje jeho kompetence.

KONTAKTUJTE NÁS:

Telefonní linka Kontakt+ - 775 764 414, Po-Pá 9 - 16 hodin

E-mail: kontakt@aids-pomoc.cz

Web: https://www.hiv-komunita.cz/kontakt

28. 6. 2022 ICOS

Obrázek č. 239
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.