Kontakt+ nabízí

AMBULANTNÍ SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍ CENTRUM, PSYCHOSOCIÁLNÍ A TERAPEUTICKÁ PODPORA PRO LIDI HIV+ A JEJICH BLÍZKÉ

Cílem ambulantního centra sociální rehabilitace Kontakt+ je poskytovat lidem žijícím s HIV, tedy HIV pozitivním (HIV+) lidem a jejich blízkým dostupnou odbornou podporu a pomoc formou psychosociálního poradenství a podpůrné terapie tak, aby bylo možno předem eliminovat či včasně řešit krizové situace, do nichž se mohou kvůli své diagnóze dostávat. Obecně vzato jde o udržení kvality života našich klientů na společensky běžné úrovni (z jejich hlediska jako před diagnózou), posílení jejich schopnosti čelit rizikům sociálního vyloučení a nejlépe o nastartování nového růstového potenciálu. S tím souvisí i potřeba účinné advokace ve smyslu prevence a řešení stigmatizace a diskriminace.

Sociální rehabilitace Kontakt+ (dle § 70 sociální rehabilitace z. č. 108/2006 Sb.) je tedy ambulantním centrem se sídlem v Praze. HIV+ lidem a jejich blízkým zajistí sociálně rehabilitační činnosti s návazností na další poradenské, preventivní, zdravotní, lékařské a sociální služby, organizace a instituce. Konkrétní úkony služby jsou vymezeny vyhláškou 505/2006 Sb. v §35 a konkretizovány v návaznosti na problematiku lidí HIV+ takto:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 • Neodkladná pomoc nově diagnostikovaným HIV+ v krizi, ale i dalším lidem žijícím s HIV v životní krizi, dále i lidem přímo ohroženým rizikem nákazy HIV.
 • Psychická podpora lidem žijícím s HIV, zaměřená na pomoc s přijetím diagnózy, spolupráce na zvládání emočního stresu pro běžné situace při hovoru o nemoci.
 • Neodkladná pomoc v krizi osobám blízkým člověku s diagnózou HIV+ (přijetí diagnózy blízkého člověka, strach z jeho ztráty, obavy ze soužití či budoucnosti).
 • Nácvik, jak komunikovat diagnózu HIV+ v rodině a přirozeném prostředí klienta.
 • Dopomoc HIV+ klientům s učením se prolamovat tabu v jejich přirozeném prostředí a okolí.
 • Společné hledání situací, kde se klienti mohou cítit kvůli své diagnóze HIV+ nekomfortně, jejich rozbor a spolupráce na vhodných řešeních.

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Pomoc při udržení osobních vztahů a sociálních kontaktů po sdělení diagnózy HIV+ (práce na komunikaci s rodinou, partnerem, přáteli apod.).
 • Dopomoc s komunikací diagnózy HIV+ obecně, s prolomením tabu a ochranou před stigmatizací.
 • Dopomoc s obnovou sociálních vztahů narušených diagnózou HIV.
 • Dopomoc se znovu/začleněním lidí žijících s HIV do společenského života.
 • Nácvik chování v různých společenských situacích, zejména s ohledem na témata spojená s diagnózou HIV+, sebepřijetí, sebevědomí, obrana před stigmatizací aj.
 • Nácvik práce s informacemi o životě s HIV a jejich komunikace.
 • Nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace pro situace spojené s životem s HIV.
 • Spolupráce s dobrovolníky z HIV+ komunity na možnosti zprostředkování zkušeností a znalostí o životě s HIV, ale i možnosti provázení klientů v obtížných situacích (úřady, lékaři apod.).
 • Organizace tematických a zájmových skupin pro HIV+ lidi a jejich blízké.
 • Udržování kontaktu s HIV+ komunitou, možnosti zapojení samotných HIV+ klientů do komunitní práce, sbírání podnětů pro zvyšování kvality podpory apod.

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Dlouhodobější rehabilitačně terapeutická podpora lidí žijících s HIV při řešení vážných psychických, rodinných, vztahových a dalších problémů (potíže s přijetím diagnózy, sebepřijetí, stigma, vina, sociální izolace, ztráta práce či sociálního statusu).
 • Dlouhodobější podpora blízkých lidem HIV+.
 • Práce se změnou v životě HIV+ diagnostikovaného člověka – spolupráce na udržení sociálního statusu, vazeb a kontaktů.
 • Základní sociální poradenství lidem HIV+.
 • Rehabilitace sociálních návyků pro klienty HIV+ (možnosti práce s HIV, zdravotní průkaz, vstupní prohlídka a diskrétnost lékařů, postoje zaměstnavatelů aj.).

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • Tvorba mapy potřeb a pomoci s nově diagnostikovaným klientem s cílem udržet ho v normálním životě (podle klientem nastaveného standardu), předcházet jeho sociálnímu vyloučení a zajistit ochranu klientových práv a zájmů.
 • Poskytování informací o síti zdravotních, sociálních a dalších služeb a institucí při hledání vhodné podpory a pomoci lidem žijícím s HIV a jejich blízkým.
 • Pomoc při hledání vhodné lékařské a zdravotní péče pro lidi žijící s HIV.
 • Pomoc HIV+ lidem s navázáním na další služby, zejména z oblasti zdravotní, sociální a sociální péče, odkazování, zprostředkování.
 • Dopomoc HIV+ lidem s právními úkony, poskytování informací o právech a povinnostech spojených s životem s HIV/AIDS.
 • Pomoc s hájením práv HIV+ lidí proti projevům diskriminace vůči jejich osobě, hledání řešení a intervence při problémech se zaměstnavateli, úřady apod.
 • Pomoc při problémech potřebných HIV+ lidí s umisťováním do zařízení sociální péče (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení).
 • Pomoc lidem žijícím s HIV v boji se stigmatizací na všech sociálních úrovních.

Činnosti podle písmen e) a f) nejsou poskytovány vzhledem k ambulantnímu charakteru služby.

METODY PRÁCE:

Základní sociální poradenství – Klientovi se předají informace, jakými prostředky nebo způsoby je možné řešit a zmírnit tíživou životní situaci a její následky. Informace se týkají toho, jaké odborníky nebo instituce (popř. jinou sociální službu) má klient navštívit, aby mu pomohli vymezit, co v dané situaci potřebuje, co mu jednotlivé organizace mohou poskytnout, co může udělat sám, na koho se s žádostí o pomoc obrátit i v širším rodinném kruhu.

Edukace a reedukace – V rámci reedukace sledují pracovníci rozvoj či udržení sociálně postižených či zbytkových schopností nebo také jejich nápravu. Jde o postup, který se snaží napomáhat odstranit nebo alespoň eliminovat dopad nepříznivé sociální situace a obnovit sociální kompetence klienta. Pokud daný nedostatek nejde odstranit, snaží se aspoň o jeho zmírnění (harm-reduction).

Kompenzace a akceptace – Akceptace a kompenzace spočívá ve zmírnění důsledků problémů v situacích každodenního života. Příkladem realizace metody kompenzace je edukace rodiče žijícího s HIV, jak má pečovat o své dítě (omezení při kojení, běžné drobné úkony, ale také komunikace své nemoci se zdravotnickým personálem). Vedle kompenzace je důležitá také akceptace – dopomoc klientovi s přijetím života s chronickým onemocněním.

Komunitní podpora, zkušenosti HIV pozitivních lidí – Chráněný prostor pro sdílení zkušeností, jak komunikovat diagnózu HIV+ v rodině a okolí, tvoření mapy potřeb a pomoci nově diagnostikovaným klientům s cílem udržet klienta v normálním životě a předcházet jeho sociálnímu vyloučení. Do komunitní podpory patří také možnost organizace tematických a zájmových skupin a udržování kontaktu s HIV+ komunitou.

Přímá pomoc, emoční sdílení – nutnou životní podmínkou spokojenosti a funkční sociální interakce je určitá forma interakce mezi člověkem a jeho prostředím. Jejími hlavními složkami bývá emocionální podpora, která je klientům poskytována.

Sociálně terapeutická pomoc – Je odborná pomoc poskytována klientovi profesionálem – terapeutem sociální rehabilitace. Pracovník se snaží dopomoc klientovi vyřešit nebo alespoň zmírnit problémy spojené s životem s HIV. V rámci terapie hraje roli vztah terapeuta a klienta (viz výše). Terapeut vede klienta k co největší samostatnosti a maximálně posiluje jeho kompetence.

KONTAKTUJTE NÁS:

Telefonní linka Kontakt+ - 775 764 414, Po-Pá 9 - 16 hodin

E-mail: kontakt@aids-pomoc.cz

Web: https://www.hiv-komunita.cz/kontakt

28. 6. 2022 ICOS

Obrázek č. 217
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.