Kontakt+ nabízí

AMBULANTNÍ SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍ CENTRUM, PSYCHOSOCIÁLNÍ A TERAPEUTICKÁ PODPORA PRO LIDI HIV+ A JEJICH BLÍZKÉ

Cílem ambulantního centra sociální rehabilitace Kontakt+ je poskytovat HIV+ lidem a jejich blízkým dostupnou odbornou podporu a pomoc formou psychosociálního poradenství a podpůrné terapie tak, aby bylo možno předem eliminovat či včasně řešit krizové situace, do nichž se mohou kvůli své diagnóze dostávat. Obecně vzato jde o udržení kvality života našich klientů na společensky běžné úrovni (z jejich hlediska jako před diagnózou), posílení jejich schopnosti čelit rizikům sociálního vyloučení a nejlépe o nastartování nového růstového potenciálu. S tím souvisí i potřeba účinné advokace ve smyslu prevence a řešení stigmatizace a diskriminace.

1) PSYCHOLOGICKÁ/KRIZOVÁ POMOC

 • Neodkladná pomoc nově diagnostikovaným HIV+ v krizi, ale i dalším lidem žijícím s HIV v životní krizi, dále i lidem přímo ohroženým rizikem nákazy HIV.
 • Psychická podpora lidem žijícím s HIV, zaměřená na pomoc s přijetím diagnózy, spolupráce na zvládání emočního stresu pro běžné situace při hovoru o nemoci.
 • Neodkladná pomoc v krizi osobám blízkým člověku s diagnózou HIV+ (přijetí diagnózy blízkého člověka, strach z jeho ztráty, obavy ze soužití či budoucnosti).

2) SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍ PODPORA: KOMUNIKACE DIAGNÓZY / UDRŽENÍ SOCIÁLNÍHO STATUSU A SOCIÁLNÍCH KONTAKTŮ

 • Nácvik, jak komunikovat diagnózu HIV+ v rodině a přirozeném prostředí klienta.
 • Dopomoc HIV+ klientům s učením se prolamovat tabu v jejich přirozeném prostředí a okolí.
 • Společné hledání situací, kde se klienti mohou cítit kvůli své diagnóze HIV+ nekomfortně, jejich rozbor a spolupráce na vhodných řešeních.
 • Pomoc při udržení osobních vztahů a sociálních kontaktů po sdělení diagnózy HIV+ (práce na komunikaci s rodinou, partnerem, přáteli apod.).
 • Dopomoc s komunikací diagnózy HIV+ obecně, s prolomením tabu a ochranou před stigmatizací.
 • Dopomoc s obnovou sociálních vztahů narušených diagnózou HIV.
 • Dopomoc se znovu/začleněním lidí žijících s HIV do společenského života.
 • Nácvik chování v různých společenských situacích, zejména s ohledem na témata spojená s diagnózou HIV+, sebepřijetí, sebevědomí, obrana před stigmatizací aj.
 • Nácvik práce s informacemi o životě s HIV a jejich komunikace.
 • Nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace pro situace spojené s životem s HIV.

3) (PSYCHO)TERAPEUTICKÁ PODPORA

 • Dlouhodobější rehabilitačně terapeutická podpora lidí žijících s HIV při řešení vážných psychických, rodinných, vztahových a dalších problémů (potíže s přijetím diagnózy, sebepřijetí, stigma, vina, sociální izolace, ztráta práce či sociálního statusu).
 • Dlouhodobější podpora blízkých lidem HIV+.
 • Práce se změnou v životě HIV+ diagnostikovaného člověka – spolupráce na udržení sociálního statusu, vazeb a kontaktů.

4) ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, POSKYTOVÁNÍ UŽITEČNÝCH INFORMACÍ A ODKAZŮ, PODPORA PŘI HLEDÁNÍ VHODNÉ POMOCI

 • Základní sociální poradenství lidem HIV+.
 • Rehabilitace sociálních návyků pro klienty HIV+ (možnosti práce s HIV, zdravotní průkaz, vstupní prohlídka a diskrétnost lékařů, postoje zaměstnavatelů aj.).
 • Tvorba mapy potřeb a pomoci s nově diagnostikovaným klientem s cílem udržet ho v normálním životě (podle klientem nastaveného standardu), předcházet jeho sociálnímu vyloučení a zajistit ochranu klientových práv a zájmů.
 • Poskytování informací o síti zdravotních, sociálních a dalších služeb a institucí při hledání vhodné podpory a pomoci lidem žijícím s HIV a jejich blízkým.
 • Pomoc při hledání vhodné lékařské a zdravotní péče pro lidi žijící s HIV.
 • Pomoc HIV+ lidem s navázáním na další služby, zejména z oblasti zdravotní, sociální a sociální péče, odkazování, zprostředkování.
 • Pomoc při problémech potřebných HIV+ lidí s umisťováním do zařízení sociální péče (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení apod.)

5) KOMUNITNÍ PODPORA, ZKUŠENOSTI HIV+

 • Spolupráce s dobrovolníky z HIV+ komunity na možnosti zprostředkování zkušeností a znalostí o životě s HIV, ale i možnosti provázení klientů v obtížných situacích (úřady, lékaři apod.).
 • Organizace tematických a zájmových skupin pro HIV+ lidi a jejich blízké.
 • Udržování kontaktu s HIV+ komunitou, možnosti zapojení samotných HIV+ klientů do komunitní práce, sbírání podnětů pro zvyšování kvality podpory apod.

6) ANTIDISKRIMINAČNÍ A PRÁVNÍ PODPORA

 • Dopomoc HIV+ lidem s právními úkony, poskytování informací o právech a povinnostech spojených s životem s HIV/AIDS.
 • Pomoc s hájením práv HIV+ lidí proti projevům diskriminace vůči jejich osobě, hledání řešení a intervence při problémech se zaměstnavateli, úřady apod.
 • Pomoc lidem žijícím s HIV v boji se stigmatizací na všech sociálních úrovních.

7) ADIKTOLOGICKÉ PORADENSTVÍ V RÁMCI SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍ PODPORY K UDRŽENÍ SOCIÁLNÍHO STATUSU

 • Problematika chemsexu – informace, poradenství, terapie.
 • Návykové látky a závislosti HIV+ populace obecně.
 • Specifický přístup – informace, poradenství, spolupráce při hledání možností závislostní léčby vstřícné HIV+ apod.

KONTAKTUJTE NÁS:

Telefonní linka Kontakt+ - 775 764 414, Po-Pá 9 - 16 hodin

E-mail: kontakt@aids-pomoc.cz

Web: https://www.hiv-komunita.cz/kontakt

17. 1. 2022 ICOS

Obrázek č. 200
Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.