Pravidla poskytování služby sociální rehabilitace

1. Základní principy poskytovaní služby

 • Princip pomoci k integraci klienta sociální služby do společnosti s individuálním zaměřením na člověka a jeho osobní potřeby a cíle,
 • princip respektování lidské důstojnosti klienta a jeho volby včetně odpovědnosti za ni,
 • princip respektování jedinečnosti klienta a individualizace jeho potřeb,
 • princip podpory běžného způsobu života a kontaktu s běžným životem,
 • princip podpory soběstačnosti a nezávislosti,
 • princip nediskriminace.

2. Základní úkony sociální rehabilitace

Obligatorní úkony sociální rehabilitace jsou vymezeny §35 vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění. Jsou poskytovány podle individuálně určených potřeb klientů, proto se jejich četnost může významně lišit vzhledem k cílové skupině. Níže proto tyto úkony uvádíme včetně jejich nejčastějšího využití:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (zejm. u osob v seniorské věku):

1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, ale také např. asistenčních „nouzových tlačítek“, dálkových systémů, telemedicínských služeb apod. dle komplexního nastavení péče,

2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, zejména pomoc s výběrem vhodného typu diety vzhledem ke zdravotnímu stavu a fázi rozvinutí onemocnění,

3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, zejména pak vzájemně soužití, odstraňování „tabu“ a tematizace onemocnění jako stavu, který je a za který se dotyčný nemusí stydět,

4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru (zejm. klienti seniorského věku a ve stavu zhoršeném dlouhodobým zanedbáním léčby),

5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu; někteří klienti mohou trpět duplicitními diagnózami, což způsobuje významné psychosociální omezení a zejména v seniorském věku jde o věc zásadně negativně ovlivňující kvalitu života,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, zejména také dopomoc s komunikací, prolomením tabu, ochranou před labelingem, advokací lidských práv apod.,

2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky (např. u klientů, kteří přestali vycházet ven na ulici),

3. nácvik chování v různých společenských situacích, zejména s ohledem na labeling, diagnózu a sebevědomí a sebepřijetí,

4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, zejména pak možnosti získání informací v oblasti specifik léčby HIV/AIDS, léčebného režimu apod.,

2. informační servis a zprostředkovávání služeb, advokace ve veřejném i soukromém prostoru, doprovázení.

Další písmena úkonů zmíněného §35 (e, f, g) se týkají pobytové formy služby, která v rámci sociálně rehabilitačního centra Kontakt+ není poskytována.

3. Vstup klienta do služby

Klienta při vstupu na pracoviště Kontakt+ přijímá sociální pracovník. Kontakt může probíhat distanční formou telefonicky anebo i videohovorem, podle potřeb a možností zájemce o službu.

Po uvítání a představení se pracovník zjišťuje, kde se klient o službě Kontakt+ dozvěděl či jaké informace o službě jsou mu známé. Pro orientaci klienta a vytvoření bezpečného pracovního rámce doplňuje pracovník důležité informace o poskytovaných službách, pravidlech, právech a povinnostech klientů, stížnostním systému a nouzových a bezpečnostních pravidlech. Službu je možné poskytovat s identifikací klienta při zachování směrnice GDPR, nebo anonymně. Množství podávaných informací a způsob jednání s klientem se odvíjí od aktuálního stavu klienta. Profesionální komunikací „na úrovni klienta“ (tzn. pracovník zbytečně nepředvádí svoji „znalost“, nepoužívá zbytečně cizí termíny apod.) vytváří pracovník služby od prvního kontaktu podmínky pro navázání úzkého profesionálního vztahu. Celé představení služby může proběhnout jen velice krátce. Poté nechá pracovník hovořit klienta a společně hledají jeho zakázku, kterou pracovník ústně kontraktuje s klientem. Při hodnocení, zda je služba vhodná, se pracovník řídí doporučeným postupem MPSV 5/2019 - Jednání se zájemcem o službu.

Pokud dojde k úspěšnému kontraktu, pracovník uzavírá s klientem dohodu o další spolupráci a sestavuje s ním prvotní individuální plán. Dbá přitom, aby cíle plánu byly vždy:

 • Konkrétní
 • Měřitelné
 • Dosažitelné
 • Relevantní
 • Časovatelné

Pokud má klient potřeby, které nelze kvůli možnostem zařízení nebo poskytovaným službám naplnit, nebo klient nespadá do cílové skupiny, odkazuje pracovník klienta do vhodnějšího typu zařízení a pomáhá mu ho zprostředkovat.

4. Forma dohody o spolupráci

na základě §91 odst. (1) zákona 108/2006 Sb. nemusí být vyhotovena písemně, pokud to ani jedna ze smluvních stran nenavrhne. Ústní forma je nejčastější zejména při distančním kontaktu (ale nejen při něm). Pracovník přijímající hovor pak provede záznam o uskutečněném hovoru/kontraktu.

5. Individuální plánování

Proces IP probíhá vždy; podle individuálně určených potřeb klienta a jeho kontraktu je v ústní či písemné formě, a to buď ve formě záznamu o kontaktu s žadatelem anebo v Dohodě o spolupráci se službou Kontakt+. Roli hraje také forma kontaktu (distanční/osobní návštěva). Proto pracovníci přistupují k jakýmkoliv záznamům velmi citlivě.

6. Ukončení služby

 • Klient dosáhl naplánovaného cíle a nemá další zakázku.
 • Klient potřebuje jiný druh zařízení či služby.
 • Klient přerušil kontakt (nespolupráce, nezájem,...).
 • Klient zásadním způsobem porušil pravidla zařízení a i přes upozornění své chování nezměnil.
 • K ukončení poskytované služby může dojít ze strany poskytovatele při závažném porušení pravidel (vyvolání stavu ohrožujícího život apod.), při akutní změně zdravotního stavu atd.
 • Klient může ukončit službu kdykoliv bez udání důvodu.

7. Vyřizování stížností

Vyřizování stížností klientů je součástí standardu kvality č. 7. Klienti jsou s ním seznámeni před podpisem smlouvy. Standard č. 7 definuje mechanismus podávání stížností, lhůty na vyřízení stížnosti, odvolací instance a instituce.

8. Úhrada

Základní úkony služby sociální rehabilitace Kontakt+ jsou poskytovány bezplatně.

9. Prostory a kontakty

Sídlem služby Kontakt+ je Dům světla, sídlo zřizovatele služby České společnosti AIDS pomoc, z. s. na adrese: Malého 282/3, Praha 8 – Karlín. Spolek užívá objekt v majetku Městské části Praha 8 na základě platné nájemní smlouvy.

Kontakt+ má pro svou činnost vyhrazeny prostory ve 3. patře Domu světla, v předsálí přednáškového sálu. Skládají se z terapeutického prostoru (sezení) pro klientskou práci, kancelářské (administrativní) části a provozní části.

Telefon (mobilní) centra Kontakt+ má číslo 775 764 414 a je v provozu Po-Pá 9:00-16:00. Přístroj má v držení sociální pracovník nebo jím určený pracovník centra tak, aby v této době bylo centrum na příjmu.

E-mailový účet Kontakt+ je kontakt@aids-pomoc.cz. Přístup do e-mailové schránky má sociální pracovník, který může přizvat jiné pracovníky sociální rehabilitace Kontakt+.

Další odborní pracovníci centra, jako je psycholog, psychoterapeut, adiktolog aj. mohou pro poradenskou a terapeutickou práci s klienty centra Kontakt+ využít jiné jim dostupné, pro klientskou práci vhodné prostory mimo Dům světla (například v místě výkonu své práce pro jinou organizaci nebo ve vlastních prostorách určených pro práci s klienty).

8. 11. 2021 ICOS

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 184
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.