Pravidla poskytování služby sociální rehabilitace

1. Základní principy poskytovaní služby

 • Princip pomoci k integraci klienta sociální služby do společnosti s individuálním zaměřením na člověka a jeho osobní potřeby a cíle,
 • princip respektování lidské důstojnosti klienta a jeho volby včetně odpovědnosti za ni,
 • princip respektování jedinečnosti klienta a individualizace jeho potřeb,
 • princip podpory běžného způsobu života a kontaktu s běžným životem,
 • princip podpory soběstačnosti a nezávislosti,
 • princip nediskriminace.

2. Základní úkony sociální rehabilitace

Úkony sociální rehabilitace jsou vymezeny §70 zákona 108/2007 Sb., resp. §35 vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění. Jsou poskytovány podle individuálně určených potřeb klientů. Je-jich četnost i podoba se může významně lišit. Níže proto tyto úkony uvádíme včetně jejich nejčastějšího využití, resp. jejich náplně vzhledem k cílové skupině:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších čin-ností vedoucích k sociálnímu začleňování

 • Neodkladná pomoc nově diagnostikovaným HIV+ v krizi, ale i dalším lidem žijícím s HIV v životní krizi, dále i lidem přímo ohroženým rizikem nákazy HIV.
 • Psychická podpora lidem žijícím s HIV, zaměřená na pomoc s přijetím diagnózy, spolu-práce na zvládání emočního stresu pro běžné situace při hovoru o nemoci.
 • Neodkladná pomoc v krizi osobám blízkým člověku s diagnózou HIV+ (přijetí diagnózy blíz-kého člověka, strach z jeho ztráty, obavy ze soužití či budoucnosti).
 • Nácvik, jak komunikovat diagnózu HIV+ v rodině a přirozeném prostředí klienta.
 • Dopomoc HIV+ klientům s učením se prolamovat tabu v jejich přirozeném prostředí a okolí.
 • Společné hledání situací, kde se klienti mohou cítit kvůli své diagnóze HIV+ nekomfortně, jejich rozbor a spolupráce na vhodných řešeních.

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Pomoc při udržení osobních vztahů a sociálních kontaktů po sdělení diagnózy HIV+ (práce na komunikaci s rodinou, partnerem, přáteli apod.).
 • Dopomoc s komunikací diagnózy HIV+ obecně, s prolomením tabu a ochranou před stig-matizací.
 • Dopomoc s obnovou sociálních vztahů narušených diagnózou HIV.
 • Dopomoc se znovu/začleněním lidí žijících s HIV do společenského života.
 • Nácvik chování v různých společenských situacích, zejména s ohledem na témata spojená s diagnózou HIV+, sebepřijetí, sebevědomí, obrana před stigmatizací aj.
 • Nácvik práce s informacemi o životě s HIV a jejich komunikace.
 • Nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace pro situace spojené s životem s HIV.
 • Spolupráce s dobrovolníky z HIV+ komunity na možnosti zprostředkování zkušeností a zna-lostí o životě s HIV, ale i možnosti provázení klientů v obtížných situacích (úřady, lékaři apod.).
 • Organizace tematických a zájmových skupin pro HIV+ lidi a jejich blízké.
 • Udržování kontaktu s HIV+ komunitou, možnosti zapojení samotných HIV+ klientů do komunitní práce, sbírání podnětů pro zvyšování kvality podpory apod.

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Dlouhodobější rehabilitačně terapeutická podpora lidí žijících s HIV při řešení vážných psychických, rodinných, vztahových a dalších problémů (potíže s přijetím diagnózy, se-bepřijetí, stigma, vina, sociální izolace, ztráta práce či sociálního statusu).
 • Dlouhodobější podpora blízkých lidem HIV+.
 • Práce se změnou v životě HIV+ diagnostikovaného člověka – spolupráce na udržení sociálního statusu, vazeb a kontaktů.
 • Základní sociální poradenství lidem HIV+.
 • Rehabilitace sociálních návyků pro klienty HIV+ (možnosti práce s HIV, zdravotní průkaz, vstupní prohlídka a diskrétnost lékařů, postoje zaměstnavatelů aj.).

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Tvorba mapy potřeb a pomoci s nově diagnostikovaným klientem s cílem udržet ho v normálním životě (podle klientem nastaveného standardu), předcházet jeho sociálnímu vyloučení a zajistit ochranu klientových práv a zájmů.
 • Poskytování informací o síti zdravotních, sociálních a dalších služeb a institucí při hledání vhodné podpory a pomoci lidem žijícím s HIV a jejich blízkým.
 • Pomoc při hledání vhodné lékařské a zdravotní péče pro lidi žijící s HIV.
 • Pomoc HIV+ lidem s navázáním na další služby, zejména z oblasti zdravotní, sociální a so-ciální péče, odkazování, zprostředkování.
 • Dopomoc HIV+ lidem s právními úkony, poskytování informací o právech a povinnostech spojených s životem s HIV/AIDS.
 • Pomoc s hájením práv HIV+ lidí proti projevům diskriminace vůči jejich osobě, hledání ře-šení a intervence při problémech se zaměstnavateli, úřady apod.
 • Pomoc při problémech potřebných HIV+ lidí s umisťováním do zařízení sociální péče (do-mov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním reži-mem, chráněné bydlení).
 • Pomoc lidem žijícím s HIV v boji se stigmatizací na všech sociálních úrovních.

Další písmena úkonů zmíněného §35 (e, f, g) se týkají pobytové formy služby, která v rámci sociálně rehabilitačního centra Kontakt+ není poskytována.

3. Vstup klienta do služby

Klienta při vstupu na pracoviště Kontakt+ přijímá sociální pracovník. Kontakt může probíhat distanční formou telefonicky anebo i videohovorem, podle potřeb a možností zájemce o službu.

Po uvítání a představení se pracovník zjišťuje, kde se klient o službě Kontakt+ dozvěděl či jaké informace o službě jsou mu známé. Pro orientaci klienta a vytvoření bezpečného pracovního rámce doplňuje pracovník důležité informace o poskytovaných službách, pravidlech, právech a povinnostech klientů, stížnostním systému a nouzových a bezpečnostních pravidlech. Službu je možné poskytovat s identifikací klienta při zachování směrnice GDPR, nebo anonymně. Množství podávaných informací a způsob jednání s klientem se odvíjí od aktuálního stavu klienta. Profesionální komunikací „na úrovni klienta“ (tzn. pracovník zbytečně nepředvádí svoji „znalost“, nepoužívá zbytečně cizí termíny apod.) vytváří pracovník služby od prvního kontaktu podmínky pro navázání úzkého profesionálního vztahu. Celé představení služby může proběhnout jen velice krátce. Poté nechá pracovník hovořit klienta a společně hledají jeho zakázku, kterou pracovník ústně kontraktuje s klientem. Při hodnocení, zda je služba vhodná, se pracovník řídí doporučeným postupem MPSV 5/2019 - Jednání se zájemcem o službu.

Pokud dojde k úspěšnému kontraktu, pracovník uzavírá s klientem dohodu o další spolupráci a sestavuje s ním prvotní individuální plán. Dbá přitom, aby cíle plánu byly vždy:

 • Konkrétní
 • Měřitelné
 • Dosažitelné
 • Relevantní
 • Časovatelné

Pokud má klient potřeby, které nelze kvůli možnostem zařízení nebo poskytovaným službám naplnit, nebo klient nespadá do cílové skupiny, odkazuje pracovník klienta do vhodnějšího typu zařízení a pomáhá mu ho zprostředkovat.

4. Forma dohody o spolupráci

na základě §91 odst. (1) zákona 108/2006 Sb. nemusí být vyhotovena písemně, pokud to ani jedna ze smluvních stran nenavrhne. Ústní forma je nejčastější zejména při distančním kontaktu (ale nejen při něm). Pracovník přijímající hovor pak provede záznam o uskutečněném hovoru/kontraktu.

5. Individuální plánování

Proces IP probíhá vždy; podle individuálně určených potřeb klienta a jeho kontraktu je v ústní či písemné formě, a to buď ve formě záznamu o kontaktu s žadatelem anebo v Dohodě o spolupráci se službou Kontakt+. Roli hraje také forma kontaktu (distanční/osobní návštěva). Proto pracovníci přistupují k jakýmkoliv záznamům velmi citlivě.

6. Ukončení služby

 • Klient dosáhl naplánovaného cíle a nemá další zakázku.
 • Klient potřebuje jiný druh zařízení či služby.
 • Klient přerušil kontakt (nespolupráce, nezájem,...).
 • Klient zásadním způsobem porušil pravidla zařízení a i přes upozornění své chování nezměnil.
 • K ukončení poskytované služby může dojít ze strany poskytovatele při závažném porušení pravidel (vyvolání stavu ohrožujícího život apod.), při akutní změně zdravotního stavu atd.
 • Klient může ukončit službu kdykoliv bez udání důvodu.

7. Vyřizování stížností

Vyřizování stížností klientů je součástí standardu kvality č. 7. Klienti jsou s ním seznámeni před podpisem smlouvy. Standard č. 7 definuje mechanismus podávání stížností, lhůty na vyřízení stížnosti, odvolací instance a instituce.

8. Úhrada

Základní úkony služby sociální rehabilitace Kontakt+ jsou poskytovány bezplatně.

9. Prostory a kontakty

Sídlem služby Kontakt+ je Dům světla, sídlo zřizovatele služby České společnosti AIDS pomoc, z. s. na adrese: Malého 282/3, Praha 8 – Karlín. Spolek užívá objekt v majetku Městské části Praha 8 na základě platné nájemní smlouvy.

Kontakt+ má pro svou činnost vyhrazeny prostory ve 3. patře Domu světla, v předsálí přednáškového sálu. Skládají se z terapeutického prostoru (sezení) pro klientskou práci, kancelářské (administrativní) části a provozní části.

Telefon (mobilní) centra Kontakt+ má číslo 775 764 414 a je v provozu Po-Pá 9:00-16:00. Přístroj má v držení sociální pracovník nebo jím určený pracovník centra tak, aby v této době bylo centrum na příjmu.

E-mailový účet Kontakt+ je kontakt@aids-pomoc.cz. Přístup do e-mailové schránky má sociální pracovník, který může přizvat jiné pracovníky sociální rehabilitace Kontakt+.

Další odborní pracovníci centra, jako je psycholog, psychoterapeut, adiktolog aj. mohou pro poradenskou a terapeutickou práci s klienty centra Kontakt+ využít jiné jim dostupné, pro klientskou práci vhodné prostory mimo Dům světla (například v místě výkonu své práce pro jinou organizaci nebo ve vlastních prostorách určených pro práci s klienty).

28. 6. 2022 ICOS

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.