Stížnosti na kvalitu a způsob poskytování sociálních služeb

Základní informace

 • každá osoba (uživatel sociální služby, jeho rodinný příslušník, přítel….) je oprávněn vyjádřit svůj názor na kvalitu nebo způsob poskytování služby,
 • za podání stížnosti není stěžovatel jakýmkoli způsobem sankcionován nebo znevýhodňován,
 • každý stěžovatel má možnost zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti,
 • řešení stížnosti je využito ke zkvalitnění poskytování sociální služby a jejího provozu.

Stížnost může být podána i anonymně. Za stížnost je považováno jakékoliv vyjádření nespokojenosti vyžadující odezvu vedení organizace.


Jak je možné podat stížnost?

 • jakémukoli pracovníkovi sociální služby Domu světla,
 • poštou na adresu: Česká společnost AIDS pomoc, z. s., Malého 3/282 186 00 Praha 8. Lze k rukám konkrétního pracovníka, viz kontakty dostupné na: www.aids-pomoc.cz/kontakty/,
 • e-mailem na adresu: info@aids-pomoc.cz – nebo na konkrétního pracovníka (viz kontakty dostupné na www.aids-pomoc.cz/kontakty/),
 • do schránky označené „Stížnosti“, která je umístěna v 1. patře - v chodbě azylového domu (je vybírána jednou za 14 dní pracovníky sociální služby).

Evidence a vyřízení stížností

 • Stížnosti vyřizuje ředitel, nebo jím pověřený zástupce nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne zápisu do záznamu o stížnosti.
 • Jestliže je stížnost vedena proti řediteli nebo předsedovi ČSAP, z. s., rozhoduje o stížnosti Předsednictvo ČSAP, z. s.
 • Stížnost je vždy neprodleně zapsána pracovníkem, který ji obdržel, do příslušného záznamu o stížnosti, a po jejím vyřízení založena do evidence stížností.
 • Stížnost je vždy vyřízena v písemné podobě a vyrozumění o jejím vyřízení se doručuje stěžovateli, a to na kontakt uvedený ve stížnosti; pokud stěžovatel ve stížnosti neuvede svůj kontakt, bude vyrozumění uloženo v sídle ČSAP, z. s.
 • Opakuje-li stěžovatel stížnost, je nutné přezkoumat, zda původní stížnost byla správně vyřízena, a o výsledku podat stěžovateli zprávu. Neobsahují-li jeho další stížnosti v téže věci nové skutečnosti, není nutné je znovu přešetřovat, ale stěžovatel bude vždy písemně vyrozuměn. Anonymní stížnost je prošetřena a vyrozumění je uloženo v evidenci stížností.

Ostatní informace

 • Stěžovatel má právo do 15 kalendářních dnů ode dne doručení vyrozumění o stížnosti podat odvolání. Odvolání lze podat pouze v písemné podobě na adresu zřizovatele ČSAP, z. s., Malého 282/3, Praha 8 – Karlín, 186 00.
 • O odvolání proti stížnosti, kterou vyřídil ředitel, rozhoduje předsednictvo; o odvolání proti stížnosti na ředitele, kterou vyřídilo předsednictvo, rozhoduje kontrolní komise. Toto odvolání je povinen pověřený orgán zřizovatele vyřídit do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí odvolání a písemnou formou vyrozumět osobu, která odvolání podala.
 • Proti způsobu vyřízení odvolání není u ČSAP možný další opravný prostředek; stěžovatel nicméně může svá práva uplatnit u soudu, nebo se může obrátit na organizace nebo instituce sledující dodržování základních lidských práv.

KE STAŽENÍ základní informace o stížnostech na kvalitu a způsob poskytování sociálních služeb (dokument označený jako č. 4) a seznam institucí které sledují dodržování lidských práv a je možné se na ně obrátit (dokument označený jako č. 5).

21.10.2020 ICOS

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 221
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.