Stížnosti na kvalitu a způsob poskytování sociálních služeb

Základní informace

 • každá osoba (uživatel sociální služby, jeho rodinný příslušník, přítel….) je oprávněn vyjádřit svůj názor na kvalitu nebo způsob poskytování služby,
 • za podání stížnosti není stěžovatel jakýmkoli způsobem sankcionován nebo znevýhodňován,
 • každý stěžovatel má možnost zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti,
 • řešení stížnosti je využito ke zkvalitnění poskytování sociální služby a jejího provozu.

Stížnost může být podána i anonymně. Za stížnost je považováno jakékoliv vyjádření nespokojenosti vyžadující odezvu vedení organizace.


Jak je možné podat stížnost?

 • jakémukoli pracovníkovi sociální služby Domu světla,
 • poštou na adresu: Česká společnost AIDS pomoc, z. s., Malého 3/282 186 00 Praha 8. Lze k rukám konkrétního pracovníka, viz kontakty dostupné na: www.aids-pomoc.cz/kontakty/,
 • e-mailem na adresu: info@aids-pomoc.cz – nebo na konkrétního pracovníka (viz kontakty dostupné na www.aids-pomoc.cz/kontakty/),
 • do schránky označené „Stížnosti“, která je umístěna v 1. patře - v chodbě azylového domu (je vybírána jednou za 14 dní pracovníky sociální služby).

Evidence a vyřízení stížností

 • Stížnosti vyřizuje ředitel, nebo jím pověřený zástupce nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne zápisu do záznamu o stížnosti.
 • Jestliže je stížnost vedena proti řediteli nebo předsedovi ČSAP, z. s., rozhoduje o stížnosti Předsednictvo ČSAP, z. s.
 • Stížnost je vždy neprodleně zapsána pracovníkem, který ji obdržel, do příslušného záznamu o stížnosti, a po jejím vyřízení založena do evidence stížností.
 • Stížnost je vždy vyřízena v písemné podobě a vyrozumění o jejím vyřízení se doručuje stěžovateli, a to na kontakt uvedený ve stížnosti; pokud stěžovatel ve stížnosti neuvede svůj kontakt, bude vyrozumění uloženo v sídle ČSAP, z. s.
 • Opakuje-li stěžovatel stížnost, je nutné přezkoumat, zda původní stížnost byla správně vyřízena, a o výsledku podat stěžovateli zprávu. Neobsahují-li jeho další stížnosti v téže věci nové skutečnosti, není nutné je znovu přešetřovat, ale stěžovatel bude vždy písemně vyrozuměn. Anonymní stížnost je prošetřena a vyrozumění je uloženo v evidenci stížností.

Ostatní informace

 • Stěžovatel má právo do 15 kalendářních dnů ode dne doručení vyrozumění o stížnosti podat odvolání. Odvolání lze podat pouze v písemné podobě na adresu zřizovatele ČSAP, z. s., Malého 282/3, Praha 8 – Karlín, 186 00.
 • O odvolání proti stížnosti, kterou vyřídil ředitel, rozhoduje předsednictvo; o odvolání proti stížnosti na ředitele, kterou vyřídilo předsednictvo, rozhoduje kontrolní komise. Toto odvolání je povinen pověřený orgán zřizovatele vyřídit do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí odvolání a písemnou formou vyrozumět osobu, která odvolání podala.
 • Proti způsobu vyřízení odvolání není u ČSAP možný další opravný prostředek; stěžovatel nicméně může svá práva uplatnit u soudu, nebo se může obrátit na organizace nebo instituce sledující dodržování základních lidských práv.

KE STAŽENÍ základní informace o stížnostech na kvalitu a způsob poskytování sociálních služeb (dokument označený jako č. 4) a seznam institucí které sledují dodržování lidských práv a je možné se na ně obrátit (dokument označený jako č. 5).

21.10.2020 ICOS

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 205
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.