Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o zpracovávání vašich osobních údajů a o vašich souvisejících právech. Při zpracovávání osobních údajů i při poskytování těchto informací se řídíme především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a českým zákonem č. 110/2019 Sb. Tyto informace jsou rovněž informacemi dle čl. 13 GDPR.

Udělali jsme vše pro to, aby byly tyto informace co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž před jejich podpisem vysvětlíme. Svým podpisem níže stvrzujete, že jste si tyto informace pečlivě přečetl/a a rozumíte jim.

Kdo zpracovává vaše osobní údaje

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů, je: Česká společnost AIDS pomoc, z. s. IČ: 00409367. Správce údajů je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1133 Sídlo a kontaktní adresa: Malého 282/3, Karlín, 186 00 Praha 8 Telefon: +420 224 814 284

Účel zpracovávání vašich osobních údajů

Splnění nezbytných podmínek pro uzavření smlouvy/dohody a pro následné poskytování sociálních služeb a zároveň pro plnění souvisejících právních povinností vyplývajících ze zákona 108/2006 Sb.

Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány

Údaje zpracováváme jak ručně, tak elektronicky. Při zpracovávání vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Jak dlouho vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme po dobu poskytování sociálních služeb. Případně po dobu delší, pokud tak stanoví právní předpisy.

Které vaše osobní údaje jsou zpracovávány

a) Zpracováváme tyto vaše osobní údaje, které jsme získali přímo od vás:

 • jméno (případně jména) a příjmení,
 • datum narození,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu (případně pasu či jiného dokladu),
 • státní příslušnost,
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • rodinný stav,
 • údaje, zda máte děti,
 • informace o vašich blízkých osobách,
 • informace o vašem sociálním zázemí,
 • zdravotní pojišťovnu, u které jste pojištěni,
 • informace o vašich případných závislostech,
 • informace o organizacích, které vám rovněž poskytují sociální služby,
 • informace o kompenzačních pomůckách, pokud je užíváte,
 • základní informace o vašem zdravotním stavu.

b) Zpracováváme rovněž informace o vašem zdravotním stavu získané z posudku ošetřujícího lékaře, a to v rozsahu v tomto posudku uvedeném. Tento posudek (tyto informace) jste nám sám(a) poskytl(a), pokud je to nezbytné pro spolupráci na řešení vaší nepříznivé situace, kvůli které jste se obrátil(a) na naši sociální službu. Jde například o výkony v rámci sociální rehabilitace nebo spolupráci při zajištění zdravotní a sociální péče.

Ochrana vašich osobních údajů

S vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Komu a z jakého důvodu poskytujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje předáváme ke zpracování pouze subjektům, které si je vyžádají na základě zákonného oprávnění (např. soudy, oddělení sociálně-právní ochrany dětí apod.).

Vaše práva

 • Ve vztahu k vašim osobním údajům, které zpracováváme, vůči nám jako správci můžete uplatnit následující práva:
 • získat potvrzení o zpracovávání vašich osobních údajů;
 • na přístup k osobním údajům, které se vás týkají a které zpracováváme;
 • na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • na výmaz nebo omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají;
 • na přenesení vašich osobních údajů k jinému správci. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů IČ: 70837627 se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 https://www.uoou.cz

19. 11. 2021 ICOS

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.