Injekční léčba HIV je konečně v ČR

Každodenní užívání antiretrovirotik ve formě tablet má svá negativa. Jednak mohou vést k nižší adherenci pacientů (tj. dodržování léčebného režimu doporučovaného lékařem) a pak mohou také vést k vyšší stigmatizaci v podobě obav z nechtěného prozrazení diagnózy při náhodném odhalení krabičky s léky. Užívání tablet každý den připomíná osobám žijícím s HIV jejich diagnózu, navíc mohou být ve vyšším stresu z toho, že zapomenou užít tabletu ve správný čas.

Jeden ze současných trendů v léčbě infekce HIV proto představuje podávání antiretrovirotik v injekční formě. Fungování léčby je umožněno díky vývoji nanočástic. Současná antiretrovirová léčba má své limity v pronikání do buněk a léčba ve formě nanočástic umožňuje její lepší průnik do buňky, distribuci léčiva i jeho biologickou dostupnost. Delší biologický poločas, odlišný metabolismus vede k delšímu intervalu v podávání léčby. Hovoříme o tzv. dlouze působící účinné pomalu se uvolňující antiretrovirové léčbě (anglická zkratka LASER – long-acting slow effective release ART).

Schválení úhrady tohoto typu léčby u nás proběhlo v únoru 2023. Zahrnuje podávání dvou léčivých přípravků – nenukleosidového inhibitoru reverzní transkriptázy a inhibitoru integrázy. Tyto látky se aplikují injekčně do hýžďového svalu.

Účinnost injekčního způsobu podání byla zkoumána v klinických studiích, kde bylo prokázáno, že injekční podání v měsíčním intervalu není méně účinnou variantou než režim ústního podávání léků. Podobně v randomizované, multicentrické a otevřené studii byla prokázána účinnost léčby při podávání injekcí s dvouměsíčním odstupem. Drtivá většina účastníků studie preferovala užívání každé dva měsíce před měsíčním podáním.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky léčby patří především lokální reakce v místě vpichu, méně často horečka a bolesti hlavy. Uváděné nežádoucí účinky léčby byly 1. nebo 2. stupně závažnosti a vedly ve studiích jen k výjimečnému ukončení tohoto typu léčby. Léčba se nedoporučuje v těhotenství (chybí studie), ani při současné infekci HBV či HBV a HCV (hepatitid typu B a C).

Léčba se může zahájit měsíčním (alespoň 28denním) podáváním tablet obou léčivých přípravků, aby se ověřila snášenlivost léků. V poslední den perorální léčby se podá zahajovací injekce, po měsíci druhá. Při dvouměsíčním odstupu může být další dávka podána s tolerancí plus mínus 7 dní – tedy v čtrnáctidenním okénku.

Kdo je vhodným kandidátem na léčbu? Podle indikačních kritérií uvedených v souhrnu údajů o přípravku, je pro podání injekční léčby vhodná dospělá osoba s infekcí HIV-1 virologicky suprimovaná (RNA HIV-1 < 50 kopií/ml) na stabilním antiretrovirovém režimu bez současných nebo minulých důkazů virové rezistence na látky ze třídy nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy nebo inhibitorů integrázy a bez virologického selhání při léčbě těmito látkami.

Zeptejte se svého lékaře v HIV centru, jestli nejste vhodným kandidátem pro injekční podávání antiretrovirotik právě vy. Může se vám výrazně zjednodušit život.

Zdroj: https://www.sukl.cz/modules/procedures/index.php?data%5Bspzn%5D=&data%5Bname%5D=Vocabria&data%5Bcode%5D=&data%5Batc%5D=&data%5Bsubstance%5D=&data%5Bparticipant%5D=

https://www.sukl.cz/modules/procedures/index.php?data%5Bspzn%5D=&data%5Bname%5D=Rekambys&data%5Bcode%5D=&data%5Batc%5D=&data%5Bsubstance%5D=&data%5Bparticipant%5D=&data%5Bstate%5D=all

Připravila Veronika

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.