Injekční léčba HIV je konečně v ČR

Každodenní užívání antiretrovirotik ve formě tablet má svá negativa. Jednak mohou vést k nižší adherenci pacientů (tj. dodržování léčebného režimu doporučovaného lékařem) a pak mohou také vést k vyšší stigmatizaci v podobě obav z nechtěného prozrazení diagnózy při náhodném odhalení krabičky s léky. Užívání tablet každý den připomíná osobám žijícím s HIV jejich diagnózu, navíc mohou být ve vyšším stresu z toho, že zapomenou užít tabletu ve správný čas.

Jeden ze současných trendů v léčbě infekce HIV proto představuje podávání antiretrovirotik v injekční formě. Fungování léčby je umožněno díky vývoji nanočástic. Současná antiretrovirová léčba má své limity v pronikání do buněk a léčba ve formě nanočástic umožňuje její lepší průnik do buňky, distribuci léčiva i jeho biologickou dostupnost. Delší biologický poločas, odlišný metabolismus vede k delšímu intervalu v podávání léčby. Hovoříme o tzv. dlouze působící účinné pomalu se uvolňující antiretrovirové léčbě (anglická zkratka LASER – long-acting slow effective release ART).

Schválení úhrady tohoto typu léčby u nás proběhlo v únoru 2023. Zahrnuje podávání dvou léčivých přípravků – nenukleosidového inhibitoru reverzní transkriptázy a inhibitoru integrázy. Tyto látky se aplikují injekčně do hýžďového svalu.

Účinnost injekčního způsobu podání byla zkoumána v klinických studiích, kde bylo prokázáno, že injekční podání v měsíčním intervalu není méně účinnou variantou než režim ústního podávání léků. Podobně v randomizované, multicentrické a otevřené studii byla prokázána účinnost léčby při podávání injekcí s dvouměsíčním odstupem. Drtivá většina účastníků studie preferovala užívání každé dva měsíce před měsíčním podáním.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky léčby patří především lokální reakce v místě vpichu, méně často horečka a bolesti hlavy. Uváděné nežádoucí účinky léčby byly 1. nebo 2. stupně závažnosti a vedly ve studiích jen k výjimečnému ukončení tohoto typu léčby. Léčba se nedoporučuje v těhotenství (chybí studie), ani při současné infekci HBV či HBV a HCV (hepatitid typu B a C).

Léčba se může zahájit měsíčním (alespoň 28denním) podáváním tablet obou léčivých přípravků, aby se ověřila snášenlivost léků. V poslední den perorální léčby se podá zahajovací injekce, po měsíci druhá. Při dvouměsíčním odstupu může být další dávka podána s tolerancí plus mínus 7 dní – tedy v čtrnáctidenním okénku.

Kdo je vhodným kandidátem na léčbu? Podle indikačních kritérií uvedených v souhrnu údajů o přípravku, je pro podání injekční léčby vhodná dospělá osoba s infekcí HIV-1 virologicky suprimovaná (RNA HIV-1 < 50 kopií/ml) na stabilním antiretrovirovém režimu bez současných nebo minulých důkazů virové rezistence na látky ze třídy nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy nebo inhibitorů integrázy a bez virologického selhání při léčbě těmito látkami.

Zeptejte se svého lékaře v HIV centru, jestli nejste vhodným kandidátem pro injekční podávání antiretrovirotik právě vy. Může se vám výrazně zjednodušit život.

Zdroj: https://www.sukl.cz/modules/procedures/index.php?data%5Bspzn%5D=&data%5Bname%5D=Vocabria&data%5Bcode%5D=&data%5Batc%5D=&data%5Bsubstance%5D=&data%5Bparticipant%5D=

https://www.sukl.cz/modules/procedures/index.php?data%5Bspzn%5D=&data%5Bname%5D=Rekambys&data%5Bcode%5D=&data%5Batc%5D=&data%5Bsubstance%5D=&data%5Bparticipant%5D=&data%5Bstate%5D=all

Připravila Veronika

Obrázek č. 217
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.