Je třeba udělat další krok ke zrovnoprávnění HIV pozitivních

O projektu ČSAP směřujícímu k odstranění diskriminace lidí s HIV v pojišťovnictví jsme hovořili s Martinem Černým, manažerem projektu, a právníkem Jakubem Tomšejem.

Proč se ČSAP rozhodla věnovat právě oblasti pojišťovnictví?

Jakub: Pojišťovnictví považujeme za poslední baštu diskriminace HIV pozitivních u nás. Případy diskriminace se sice vyskytují i v jiných oblastech, typicky zdravotnictví, ale všichni aktéři chápou, že jde o protiprávní postup. To je dobrý začátek k tomu, aby postupem času vymizely. V pojišťovnictví zatím potřebná diskuse neproběhla, pojišťovny zamrzly na odborných názorech z osmdesátých let a není tu patrný žádný vývoj. Intervence je tak potřeba.

Proběhly už v ČR nějaké spory ohledně pojištění?

Jakub: První soudní spor, o kterém vím, proběhl loni. Úspěšně jsem v něm zastupoval klientku, která měla sjednané pojištění pro případ dočasné pracovní neschopnosti a hospitalizace. Shodou okolností ho poprvé potřebovala poté, co jí diagnostikovali HIV. Pojišťovna aplikovala ustanovení, podle něhož HIV pozitivní pacienti neměli nárok na pojistné plnění bez ohledu na to, zda jejich zdravotní problémy souvisely s HIV nebo ne. Pojišťovna argumentovala, že u HIV pozitivních jsou nemoci i hospitalizace tak časté, že by to pro ně bylo finančně zcela neúnosné. Já jsem na základě statistik prokázal, že toto tvrzení nemá s realitou vůbec nic společného. Pojišťovna v reakci na to raději pojistné plnění zaplatila a my jsme tak mohli žalobu vzít zpět.

Obdobný případ jsem řešil i o několik let zpátky. Pojišťovna v něm sice nemocnému pacientovi vyplatila pojistné plnění, po zjištění o jeho diagnóze je ale začala vymáhat zpátky. Na podání žaloby ale nakonec ani nedošlo, protože se nám podařilo předložit natolik silné argumenty, že pojišťovna nakonec zařadila zpátečku.

U kterých pojistných produktů se HIV pozitivní lidé mohou setkat s diskriminací?

Martin: Lidé žijící s HIV mohou v oblasti soukromého pojišťovnictví narazit na diskriminaci takřka u jakéhokoli produktu z kategorie pojištění osob. Nejčastěji se jedná o pojištění životní (zejména pojištění pro případ smrti), pojištění úrazové, pojištění invalidity, pojištění vážných onemocnění, pojištění pro případ dočasné pracovní neschopnosti a hospitalizace. V případě některých pojišťoven jde i o pojištění cestovní.

U kterých pojistných produktů mají HIV pozitivní lidé šanci se diskriminaci bránit?

Martin: Jelikož se díky pokroku léčby stala HIV infekce zvládnutelným onemocněním, k nerovnému zacházení s úspěšně léčenými HIV pozitivními by nyní nemělo docházet u žádného z uvedených pojistných produktů. HIV pozitivní lidé se tak mohou proti diskriminaci bránit u všech z nich.

Z hlediska míry potenciální úspěšnosti je vhodné případy diskriminace z důvodu nosičství infekce HIV rozdělit do dvou skupin: 1) diskriminace HIV pozitivních lidí při sjednávání pojištění / 2) diskriminace následná. Obecně jsou šance na úspěch vyšší u diskriminace následné. Jedná se např. o situace, kdy HIV je u člověka diagnostikováno až po uzavření pojistné smlouvy a pojišťovna z důvodu této diagnózy odmítá plnit. Jelikož v takových případech již existuje platný závazkový vztah, náš právní řád zajišťuje HIV pozitivním osobám mnohem větší prostor pro jejich obranu.

U diskriminace při sjednávání pojištění je situace složitější. Je tomu tak zejména z důvodu smluvní volnosti pojišťoven. Způsoby obrany jsou fakticky limitovány především na mimosoudní vyjednávání s pojišťovnami. Pokud mimosoudní vyjednávání skončí neúspěšně, může se HIV pozitivní obrátit na soud s tzv. antidiskriminační žalobou. Řada lidí však není ochotna antidiskriminační žalobu podávat, jelikož následné soudní řízení trvá dlouhou dobu a v případě zastoupení advokátem s sebou přináší i značné náklady.

Jestliže ale budeme hovořit o snaze změnit v pojišťovnickém sektoru zavedenou praxi, právě soudní rozhodnutí uzavírající, že pojišťovna vůči HIV pozitivnímu jednala diskriminačně, by mohlo představovat zásadní zlom.

Co konkrétního můžete udělat pro člověka, který si myslí, že byl diskriminován?

Martin: Takovému člověku nabízíme odborné poradenství a plnou asistenci při hledání možného dalšího postupu ve věci. Konkrétní situaci, které byl daný člověk vystaven, posoudíme a předestřeme další vhodné kroky směřující k jejímu vyřešení. V návaznosti na to pak můžeme diskriminovaným HIV pozitivním nabídnout zejména pomoc při mimosoudním vyjednávání s pojišťovnami, ale také bezplatnou právní pomoc v řízení před soudem.

Jakub: V rámci právní poradny pro HIV pozitivní s našimi klienty komunikujeme prostřednictvím on-line poradny na webu spolku a zájemci mohou spolek kontaktovat všemi dostupnými cestami. Nejjednodušší však je, pokud se nám ozvou prostřednictvím emailové adresy pravnik@aids-pomoc.cz.

Připravili Martin a Jakub

Obrázek č. 235
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.