Pojišťovny a praxe s pozitivními II.

Přístup lidí žijících s HIV k životnímu pojištění, jakož i k dalším pojistným produktům z kategorie pojištění osob, je problematikou, s kterou se jednotlivé pojišťovny na českém pojišťovacím trhu dodnes vypořádávají různě. Zatímco některé pojišťovny stále řadí lidi žijící s HIV na seznam zcela nepojistitelných osob, objevují se první příznivé signály, že by pojistitelnost HIV pozitivních v České republice mohla do budoucna reflektovat medicínský pokrok v antiretrovirové léčbě tohoto chronického a zvládnutelného onemocnění. Zdá se, že alespoň několik prvních českých pojišťoven je v tomto ohledu na správné cestě.

Česká společnost AIDS pomoc dlouhodobě sleduje vývoj otázky pojistitelnosti osob žijících s HIV jak na českém pojišťovacím trhu, tak na trzích dalších evropských zemí. Zkušenosti ze zahraničí poukazují na nadějný pokrok v některých evropských státech, ve kterých se pojistitelnost HIV pozitivních zlepšuje, a to ať už z důvodu samoregulace pojišťoven, či z důvodu státních intervencí.

I přes v praxi existující rozdílné přístupy pojišťoven nelze opomíjet právní stránku věci, která v duchu zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace omezuje libovůli pojišťoven. Medicína udělala velký pokrok, který HIV pozitivním lidem prodlužuje délku života a zlepšuje jeho kvalitu, a to až na úroveň téměř shodnou jako u osob HIV negativních. S tímto pokrokem vymizel legitimní důvod pro rozdílné zacházení bez bližšího zkoumání aktuálního zdravotního stavu každého jednoho zájemce o životní (ale i další podobná) pojištění.

Za takového stavu medicíny dnes nelze ospravedlnit přetrvávající přístup některých pojišťoven, které HIV pozitivní zájemce automaticky odmítají coby nepojistitelné. Pokud by totiž určitá pojišťovna tímto způsobem jednala, dopouštěla by se přímé diskriminace z důvodu zdravotního postižení. Předmětnou situaci se Česká společnost AIDS pomoc snaží řešit v rámci svého projektu zaměřeného na pomoc lidem žijícím s HIV při sjednávání komerčního pojištění.

V současnosti může být přínosem pro pojistitelnost HIV pozitivních rovněž vývoj diskuse na téma tzv. práva být zapomenut pro onkologické pacienty, přičemž tato diskuse již probíhá i v českém prostředí mezi Ministerstvem zdravotnictví, zástupci pacientských organizací, zástupci finančního sektoru a Českou asociací pojišťoven.[1]

Na téma přístupu českých pojišťoven k HIV pozitivním zájemcům o pojistné produkty byla ve zpravodaji POZITIVNĚ! č. 29, květen až červen 2018, publikována stanoviska jednotlivých českých pojišťoven, jakož i přehledy nabízených pojistných produktů. Nyní Vám s odstupem několika let přinášíme aktualizované údaje získané mimo jiné díky spolupráci s Českou asociací pojišťoven, která se podílela na sběru dat od jednotlivých pojišťoven.

V rámci nové dotazovací akce České společnosti AIDS pomoc poskytly některé pojišťovny nejen přehled produktů dostupných pro HIV pozitivní zájemce o pojištění, ale nastínily i základní kritéria pro vyhodnocování pojistného rizika (tj. podmínek pro faktické poskytnutí pojištění lidem žijícím s HIV). Níže naleznete shrnutí těch nejpodrobnější z obdržených odpovědí. V případě zájmu o bližší informace ohledně odpovědí jednotlivých pojišťoven se na nás neváhejte obrátit e-mailem na pravnik@aids-pomoc.cz.


Kooperativa pojišťovna, a.s.

Podmínky, za kterých jsou klienti přijímáni do pojištění, jsou velmi individuální a závisí od konkrétního zdravotního stavu daného klienta. Zdravotní stav klientů je při sjednání pojistné smlouvy individuálně posuzován. Vyhodnocení zdravotního stavu se realizuje pomocí písemných dotazů na zdravotní stav uvedený ve zdravotním dotazníku, který je součástí pojistné smlouvy při sjednávání pojištění.

Dále budou při zkoumání zdravotního stavu od HIV+ klienta požadovány následující informace (dokládají se formou kopií lékařských zpráv):

 • zda je klient léčen anti-retrovirovou terapií (HAART, cART, ART), pokud ano, od kdy,
 • lékařské zprávy s vývojem hladiny CD4 lymfocytů a virové nálože od diagnostikování onemocnění (nebo za posledních 5 let),
 • zda je přítomna hepatitida typu B,
 • zda je přítomna hepatitida typu C, nebo je vyléčená s odpovídající virologickou odpovědí,
 • zda jsou přítomna kardiovaskulární nebo jiná onemocnění.

Odpověď na otázku: „Jaká kritéria jsou vyhodnocována při posuzování pojistného rizika HIV pozitivních pacientů?“:

 1. věk klienta od 18–64 let,
 2. délka léčby HAART, cART, ART musí trvat minimálně 6 měsíců,
 3. hladina CD4 lymfocytů přesahuje 350,
 4. virová nálož není detekovatelná (požadujeme výsledky od diagnostikování HIV, nebo za poslední 2 roky),
 5. neprobíhalo nadměrné užívání alkoholu, ani užívání drog (v posledních 10 letech),
 6. není přítomná hepatitida B, C, AIDS, závažné kardiovaskulární onemocnění.

Generali Česká pojišťovna a.s.

Klientům můžeme nabídnout pojištění pro případ úmrtní s pojistnou částkou 10 000 Kč a také úrazové pojištění. Dále je možné individuální posouzení u pojištění pro případ úmrtí, pokud by klient požadoval vyšší pojistnou částku, než je 10 000 Kč:

 • o pojištění pro případ smrti na vyšší pojistnou částku je možné zažádat nejdříve po 6 měsících od zahájení léčby,
 • není ale možné pojistit klienta, který užívá nebo užíval nitrožilně drogy.

Pro vlastní ocenění zdravotního stavu a pojistitelnosti je potřeba dodat zdravotní dokumentaci – zprávy ošetřujícího lékaře nebo lékařské zprávy z nemocnice, včetně výsledků laboratorních testů. Lékařská dokumentace by měla obsahovat:

 • od ošetřujícího lékaře vyplněný zdravotní dotazník,
 • aktuální počet CD4 lymfocytů, ne starší než 6 měsíců,
 • aktuální hodnotu virové nálože, ne starší než 6 měsíců,
 • informace o nasazené terapii,
 • informace o onemocnění AIDS,
 • sérologii hepatitidy.

Odpověď na otázku „Jaké jsou hraniční hodnoty základních ukazatelů pro to, aby byl HIV pozitivní zájemce potenciálně pojistitelný?“

 1. CD4 lymfocyty ≥ 200,
 2. virová nálož ≤ 400,
 3. délku léčby a věk zájemce o pojištění posuzujeme individuálně, tzn. nemáme defaultní omezení.

Životní poj. pro případ úmrtíŽivotní poj. na dožitíÚrazové poj.Cestovní poj.Pojištění vážných onemocněníPojištění invalidityPojištění pro případ pracovní neschopnosti a hospitalizacePojištění schopnosti splácet
Allianz pojišťovna, a.s.OXX/
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.OXXXXX/
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOBXXX/XXXX
Generali Česká pojišťovna a.s.X/XXX/
Kooperativa pojišťovna, a.s./X/
MAXIMA pojišťovna, a.s.X/XXXXX/
MetLife Europe d.a.c.X/XXXX
NN Životní pojišťovna N.V./XXX/
Simplea pojišťovna, a.s.///
UNIQA pojišťovna, a.s.XXX
YOUPLUS Životní pojišťovnaX/X/XXX/

pojišťovna poskytuje uvedený pojistný produkt a při splnění požadovaných kritérií souvisejících s léčbou HIV by měl být dostupný i HIV pozitivním zájemcům

O – pojišťovna lidem žijícím s HIV poskytuje životní pojištění pouze na tarify bez oceňování (tzn. zpravidla jde o pojištění na nízké pojistné částky bez individuálního posouzení zdravotního stavu)

X – pojišťovna poskytuje uvedený pojistný produkt, ale tento není dostupný HIV pozitivním zájemcům

/ – pojišťovna uvedený produkt vůbec nemá ve své nabídce


Pozn.: Pokud předmětná pojišťovna poskytuje HIV pozitivním daný pojistný produkt, běžně uplatňuje pojistnou výluku ve vztahu k pojistným událostem vzniklým v důsledku nosičství HIV nebo AIDS (tj. pojišťovna nevyplatí pojistné plnění v případě, že hospitalizace, či smrt pojištěnce nastala v příčinné souvislosti s nosičstvím HIV nebo AIDS); lze rovněž očekávat navýšení pojistného.

Připravil Martin


[1] Tisková zpráva: Vyléčení onkologičtí pacienti budou mít rovný přístup k finančním službám. Na “právu být zapomenut” se shodli zástupci Ministerstva zdravotnictví, pacientských organizací i finančního sektoru. In: MZCR.cz [online]. 9. 10. 2023. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vyleceni-onkologicti-pacienti-budou-mit-rovny-pristup-k-financnim-sluzbam-na-pravu-byt-zapomenut-se-shodli-zastupci-ministerstva-zdravotnictvi-pacientskych-organizaci-i-financniho/

Obrázek č. 235
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.