„V první chvíli jsem si stanovil jen jeden cíl, a to, abych až budu jednou končit, nepředával ČSAP v horším stavu, než byla v době, kdy jsem se stal předsedou,“ říká Petr Kalla

Novým předsedou České společnosti AIDS pomoc se v květnu 2022 stal Petr Kalla. Co Petra vedlo k rozhodnutí tuto pozici přijmout a jaké jsou jeho ambice v této roli jsme vyzvídali v krátkém rozhovoru.

Petře, jak jste se k práci pro ČSAP dostal? Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodnul ucházet o pozici předsedy spolku?

S Českou společností AIDS pomoc jsme se potkával a spolupracoval už při své práci pro Prague Pride. Stal jsem se během doby i členem ČSAP. A vzhledem k tomu, že v oblasti LGBTQ+ v mezidobí vyrostly již další generace aktivistů, měl jsem chuť jim poskytnout v rámci Prague Pride větší prostor. V roce 2005 jsem se dozvěděl, že jsem HIV pozitivní. Zhruba před třemi roky jsem o své diagnóze řekl i rodině a současně se rozhodl pro veřejný coming out. Následně přišla ze strany ČSAP nabídka, abych se stal součástí předsednictva a potom i předsedou ČSAP. Přišlo mi zajímavé využít svých osobních životních zkušeností a předchozích zkušeností z Prague Pride a nabídku jsem přijal.

Co je náplní práce předsedy spolku?

Česká společnost AIDS pomoc je dnes již relativně velkou organizací, v níž exekutivu řídí její ředitel, který má pod sebou další části managementu a další zaměstnance. Činnost členů předsednictva je činností bezúplatnou a věnuje se ideovému nasměrování organizace a vymýšlení nových oblastí a směrů, do nichž by mohla ČSAP napnout své síly.

Jako předseda se např. podílím na vyjednávání se státními i městskými úřady a institucemi, s politiky, zúčastňuji se jednání státních i městských pracovních skupin, které mají na starosti nasměrování politiky související s problematikou HIV. Dále spolupracuji s dalšími spolupracovníky na připomínkování právních předpisů dotýkajících se života osob žijících s HIV.

Víme, že legislativa v ČR vůči lidem žijícím s HIV není moc přívětivá. Myslíte, že v naší konzervativní společnosti vůbec existuje šance ji změnit? Případně čeho chcete v této oblasti dosáhnout, co by se v této oblasti především mělo změnit, abychom se dostali na úroveň vyspělých evropských států.

Osobně nevím, jestli je česká společnost skutečně tak konzervativní, jak by se mohlo zdát. Spíše si myslím, že máme konzervativní stát, který se nerad pouští do změn a raději setrvává u nastavených mantinelů, i když například nefungují. V nejednom směru máme legislativu zastaralou a notně pokulhávající za vývojem vědeckého poznání, medicíny ale i společnosti samotné.

Jednou z nejdůležitějších změn, kterých by bylo zapotřebí v oblasti legislativy dosáhnout, je změna trestních předpisů, aby do budoucna již nedocházelo k trestání za údajné ohrožení šířením viru HIV osobami, které jsou HIV pozitivní, jsou na antiretrovirové léčbě, a které mají nedetekovatelnou virovou nálož. Dále pak odstranění zákonné informační povinnosti osob žijících s HIV ve vztahu k lékařům a zdravotníkům. Osoba s nedetekovatelnou virovou náloží nepředstavuje pro lékaře a zdravotníky riziko, na rozdíl od kohokoliv jiného, kdo o svém HIV statusu neví. Informační povinnost přitom často vede k odmítnutí zdravotní péče či diskriminaci osob žijících s HIV při jejím poskytování. Rovněž se domnívám, že se ukazuje, že jsou nedostatečně, nevhodně a zastarale nastavena pravidla pro včasné vyhledávání a léčbu u jiných pohlavně přenosných chorob.

Současně by bylo prospěšné i přijetí manželství pro všechny, protože otevření institutu manželství i pro stejnopohlavní páry povede k větší akceptaci LGBTQ+ lidí ve společnosti. Přiznejme si totiž, že v našem kulturním okruhu je HIV často vnímáno jako onemocnění „homosexuálů“. Bez odstranění stigmatizace LGBTQ+ nedosáhneme ani odstranění stigmatizace osob žijících s HIV. Usilování o manželství pro všechny však není primárně agendou, které by se ČSAP měla věnovat.

Kam myslíte, že by měla ČSAP dál směřovat? Měla by se více věnovat péči o lidi žijící s HIV a jejich blízké, prevenci, včetně testování, nebo zaměřit své síly spíš do lobbingu a boje za lepší zákony v ČR, boje proti stigmatizaci.

Domnívám se, že všechny tyto činnosti jsou velmi důležité. Osobně bych byl velmi rád, kdyby se nám podařilo rozvíjet činnosti ve všech těchto oblastech a dosahovat v nich posunů k lepšímu. Vše bude záležet na zajištění financování a na personálních možnostech ČSAP. Proto bude neméně důležité pracovat i na samotné ČSAP, aby byla z dlouhodobého hlediska schopná se všem těmto oblastem věnovat.

Když jste nastupoval do role předsedy, dal jste si nějaký cíl, čeho chcete s ČSAP dosáhnout?

Musím přiznat, že úplně v první chvíli jsem si stanovil jen jeden cíl, a to, abych až budu jednou končit, nepředával ČSAP v horším stavu, než v jakém byla v době, kdy jsem se stal předsedou (smích). ČSAP je dnes již stabilní a suverénní organizací otevřenou novým myšlenkám. A doufám, že se nám tohoto potenciálu podaří využít.

Důležitým cílem je v tuto chvíli nastavení řízení ČSAP tak, aby nebylo tolik odpovědnosti kladeno na ramena jejímu řediteli, ale aby se do řízení ČSAP mnohem více zapojil střední management. A každopádně považuji za své cíle snahu o změny v legislativě, o nichž jsem mluvil výše, a změny ve vnímání osob žijících s HIV ve společnosti, a to včetně odstraňování stigmatizace a diskriminace.

Konečně bych se také rád podíval na to, jaký nevyužitý potenciál máme v oblasti komunitní práce s osobami žijícími s HIV. V tomto směru bude hodně záležet na tom, zda a v jakém rozsahu se lidé žijící s HIV budou chtít do činnosti ČSAP zapojit a co vlastně od ČSAP v oblasti komunitní práce očekávají a chtějí.

A Váš osobní cíl v roli předsedy?

Být pro ČSAP přínosem. Nezapadnout do vyjetých kolejí, nezkostnatět a nechat si mysl a srdce otevřené hlasům, signálům a názorům, které přicházejí. A zároveň vykonávat svou práci pro ČSAP takovým způsobem, aby mi zbývalo dost času na výkon advokacie, kterým se živím, na rodinu a na volnočasové aktivity.

Petr Kalla

Petr Kalla je předseda České společnosti AIDS pomoc, z.s. (ČSAP). Narodil se v roce 1976 ve městě Teplá nedaleko Mariánských lázní. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a od roku 2006 působí jako samostatný advokát. V roce 2010 se začal věnovat problematice rodičovství stejnopohlavních párů v kontextu mezinárodního a evropského práva a následně rozšířil své zájmy i na další související oblasti. Spolupracuje mimo jiné také s nevládní organizací Prague Pride z.s..

Připravila Markéta

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.